రాయని డైరీ..

leaf

ఫొటో: దండమూడి సీతారాం

 

 

 

వో ప్రవాహం

కాస్త నిశ్శబ్దంగా

యింకాస్త తేలికగా

అలలు పడవ

అడుగున

తాకినట్టు

గాలి కోసిన

చప్పుడు

చెవుల తల్లి

సంగీతం సముద్రపు

హోరు

నీరు పేరుకున్న

జ్ఞాపకం

మంచు ఆకులు

రాయని డైరీ

పచ్చి గాయపు మొక్క

పసరు వాసన

వసంతం

తెస్తూ.

తిలక్ స్వీ

మీ మాటలు

*