కొండ అంచు నింగినంటి…

seetaram

అది  హిమాలయాల్లో  మనాలి  లే!

ఆకాశం  అలా  నీలంగా  కనిపించినంత మేరా  ఈ  లోకం భలే అందంగా  వుంటుంది! ఇక దరిదాపుల్లో  కొండలు  కూడా  ఆ  ఆకాశాన్ని  ముద్దాడబోతుంటే హద్దులు చెరిగిపోయే  అందమే  అది! అదిగో  అప్పుడే  వచ్చేస్తాడు  దండమూడి  సీతారాం కెమెరా నేత్ర ధనుస్సుతో-

ఈ దృశ్యం  మీకెలా  అనిపిస్తుందో  మాటల్లో  చెప్పండి. మీ మాటగా  రాయండి ఇక్కడ!

మీ మాటలు

  1. Challabhagundhi…sir

మీ మాటలు

*