రోజూ కనిపించే సూరీడే!

seetaram

మనం రోజూ  చూసే  దృశ్యమే  దండమూడి  సీతారాం కూడా  చూస్తాడు. ఆ దృశ్యంలోకి  సీతారాం చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం  అదొక   కథగా, కలగా మారిపోతుంది!

ఇక్కడ ఈ  దృశ్యంలో  ఎన్ని  కథలు  కూడా కలిపాడో  చూడండి.

మీ  ఊహకి  రెక్కలిచ్చి, కవిత్వంలోకో, అందమైన  మ్యూజింగ్స్ లోకో  ఎగిరిపొండి.

కొన్ని  వాక్యాలుగా  మారిపోండి.

రాయండి! ఏం అనిపిస్తే  అదే  రాయండి!

మీ మాటలు

*