ఆ జాబిల్లి దూరం నుంచే..

saif
1
కోరికలు తీర్చుకోవడానికి బయటకు వస్తుంది
బేషరం ప్రతి తుమ్మెద ప్రతి పక్షి ప్రతి జీవి 5 <3
2

జాబిల్లికి పువ్వులకు యువతులకు తేడ ఒక్కటే
యువతులు బేషరం రోజుకో రంగు చీరలు మారుస్తారు
5 <3  <3

 
3
ఇంకా భూమ్మీద అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ మేఘాలు వస్తున్నాయ్
బేషరం ఇంకా అక్కడక్కడ చున్నీలు  కనిపిస్తున్నాయ్
5 <3 <3
 
4
తన అదృష్టానికి తానే మురిసిపోయే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు
బేషరం ఆ వెన్నెలమెరుపుల జాబిల్లిలా ఉంటారు 5  <3
5
ఎంతలా ప్రాధేయపడి తను ఓ వరం పొందిందో బేషరం
తనివితీర నాకించుకొనే జీవితం కావాలని ఐస్క్రీం జాతీ 5 <3
6
ఎవరికి ఏ రంగు రావాలో ఆ రంగు వచ్చేస్తుంటది బేషరం
 ప్రతి పువ్వు నుంచి నిలువు పెదాల లేత గులాబితనం వరకు 5 <3
7
కొన్ని పుస్తకాల్లో నేర్చుకోకుండానే వచ్చేస్తాయి బేషరం
కోరిక కలిగించుకోవడం ఎలా అని పుస్తకాలు చదవాల్సిన పనిలేదు 5<3
8
నాది నాకున్నది నీదేం అక్కరలేదు బేషరం
ఒక పువ్వు మరో పువ్వు పరిమళం అక్కరలేదు అని చెప్తుంది 5 <3
 
9
నన్ను ఊరించిపోతుంటది బేషరం
ప్రతి రోజు ఆ జాబిల్లి దూరం నుంచే   5 <3
*

మీ మాటలు

*