బేషరం కవులు!

saif
1
రిహార్సల్స్ ఉండవు బేషరం
ధైర్యం చేసి అమ్మల కడుపుల్లోంచి దూకెయ్యడమే 5 <3
2
మనం అలవాటు పడిపోయాం బేషరం
ఈ సూర్యుని వెలుగుకి ఆ చీకటి రాత్రులకు 5 <3
3
అదేమిటో జైలు గదికి కూడా నాలుగు గోడలుంటాయి
బేషరం ఈ దునియాకు నాలుగు దిక్కుల్లా
4
కవులకు కాలాలతో ప్రాంతాలతో సంబంధం ఉండదు
బేషరం కవులు ప్రజల హృదయాల్లో ఉంటారు 5 <3
 5
కొంతమంది బంగారం మురిక్కాలవలో వెతుక్కుంటారు బేషరం
కొంతమంది అత్తగారు పెడుతారు అని నిరీక్షిస్తుంటారు 5 <3
6
తొలికవిత రాసినప్పుడు సైజులు వేరు. బేషరం
ఇప్పుడు కవితలకు ప్రేరణల సైజులు వేరు
7
రోడ్డుపక్కన అన్ని అమ్ముతున్నారు బేషరం
కొన్ని అద్దాలు కూడా పెట్టి ఉన్నాయి 5 <3
8
ఏ భేషజాలు లేకుండా మాట్లాడుకుంటున్నారు
బేషరం కట్న కానుకలు వగైరా వగైరా 5 <3
9
అందరికి గ్రూపు మెసెజ్లు వచ్చేస్తున్నాయి బేషరం
ఆ సూర్యుని నుండి ఆ జాబిల్లి నుండి అద్భుతంగా  5 <3
10
తమ హక్కుల సాధన కోసం ధర్నాలు దీక్షలు  చేస్తుంటారు
బేషరం పడగ్గదుల్లో జరిగే వాటిని ఏ మంత్రి వచ్చి ఏం చెయ్యలేడు  5 <3
*

మీ మాటలు

*