ఇదే దారి!

 

 

చిత్రం: ప్రవీణ కొల్లి

పదాలు: మానస చామర్తి

~

 

తెలిమబ్బు తొంగి చూసుకుంటుందని

కావి రంగు నీటి అద్దాన్ని

ఆకులు అదేపనిగా తుడిచే దారి

 

సరిగంగ స్నానాల్లో

కొబ్బరాకులు వణికి వణికీ

ఒళ్ళు విదుల్చుకు నాట్యాలాడే దారి

 

ఎవరో విసిరిన

గచ్చకాయ పచ్చిక మోవిపై

పుట్టుమచ్చలా కవ్వించి

ఆకర్షించే దారి

 

నీలి నీలి పూవులు

గరిక కురుల్లో నవ్వీ నవ్వీ

నీలాకాశపు తునకల్ని నేలకు దించే దారి

 

ఒక పసిపాప కేరింత,

పేరు తెలియని పక్షి కూతా

నీరెండ కిరణాల్లా

ఏ వైపు నుండో తేలి వచ్చి

ఉదయాన్నే హృదయాన్ని వెలిగించే దారి.

*

 

 

మీ మాటలు

  1. ” ఏ వైపు నుండో తేలి వచ్చి..ఉదయాన్నే హృదయాన్ని వెలిగించే దారి.” Beautiful మానస గారూ ! అంతకంత అందమైన ప్రవీణ గారి కెమెరా కళ్ళు :)

మీ మాటలు

*