తీరాన్ని చెరిపేసి..

-వర్మ.కలిదిండి
~

కె.ఎన్.వి.ఎం.వర్మ

తీరపు ఇసుక రేణువులన్నీ
లోకం ఒకప్పుడు
నా మీదకు విసిరిన రాళ్ళే…
ఆకాశంగుండా ప్రయాణించి
వనాలని అభిషేకించి
పూలెన్నో పూయించి
మన్నులో నిన్ను వెదికి అలసిపోయాను
వికృతమనో వైపరీత్యమనో
ప్రపంచం ఆడిపోసుకున్నా పర్వాలేదు
హృదీ!…వెన్నలా!!
తీరాన్ని చెరిపేసి నన్ను స్వాధీనపరుచుకో..

మీ మాటలు

  1. knvmvarma says:

    ధన్యవాదాలు

మీ మాటలు

*