గోమూత్రమూ మరియూ దేశభక్త పురాణము

-అవ్వారి నాగరాజు 
~
avvariపొద్దున్నే లేచి పవిత్రముగా శిరముపై ఆవ్వుచ్చ చిలకరించుకొని కూర్చొని ఉంటాను
గోవు మన తల్లి, ఆమె  భరత మాత వంటిది. గోమాతకు హాని తలపెట్టినయేని యది గన్నతల్లికి కీడుసేయ సమమని చదువుకొని, దానిని కన్నులకద్దుకొని, మరియొక పెద్ద లోటాడు నీరు త్రావి  ఇంకొకపరి మల విసర్జనమునకై వేచివేచి నటునిటు కాసేపు తిరుగుతాను
ఈయొక మల బద్దకమ్మునకు మన గోమాతా వైభవములో ఏమైనా యుపాయము రాసియున్నదేమో అడిగి తెలుసుకుందుముగాకా యని యనుకొని, యంతలో కడుపావురించుకొ్నెడి ఒత్తిడితో తొక్కిసపడి తటాలున  మరుగు దొడ్డికి పరుగులెడతాను
అటుపై సకలమునూ మూసుకొని యోగాధ్యానాదుల నొనర్చి,  కన్నులు తెరిచిన వాడనై, సకల విశ్వమునకునూ ఙ్ఞానప్రదాతయైన ఈయమకు తక్క  యన్యులకు ఇసుమంటి విద్యలు తెలియనేరవు కదాయని అరమోడ్పు కన్నుల ఆనందపరవశుడనవుతాను
ఆ తల్లి  ముద్దుబిడ్డడినయినందులకు కించిత్ గర్వపడి, ఆపై యామె ఋణమ్మును యెటుల తీర్చుకొందునాయని యోచించి,  ఆయొక్క గోమాతా వైభవమ్మను పవిత్ర గ్రంథ రాజమ్మును ఇంచుక పేజీలను ద్రిప్పి  సకల దేవతలకునూ  సాక్షాత్నిలయమ్మయిన యా దేహమే ఈ దేశము గదాయని కైతలుప్పొంగగ కరముల మోడ్చి సాగిలపడతాను
నుదుట తిలకమ్ము ధరించుట  హిందూ ధర్మమని  దెలుసుకొని, అటుపై రోజుకొక్క గంటతూరి స్వచ్చ భారతం, వారానికి రెండు సార్లు జెండావందనం,  నెలకొకమారు మన్‍కీ బాత్, రాత్రి పొద్దుపోయిందాకా దేశభక్త పురాణ పఠనం- అయ్యా నేను బాపనోన్ని కాదు-  మరింత హిందువగుటనెట్లో చెప్పండయా
సాధులూసాధ్వులూసన్యాసులూమఠాధిపతులూయోగిమహరాజ్‍‍లూఆవులూబర్రెలూకుక్కలూపందులూశాఖాహారమాంసాహారమత్స్యాహారధ్యానయోగకర్మ- అంతా మీరు చెప్పినట్టే చేస్తున్నానయా- కులం తక్కువ వాడ్ని
పిల్లల గలవాణ్ణి. మరీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల తండ్రిని. నన్నుకరుణించి మరి కాసింత మంచి హిందువును చేయండయా!
*

 

మీ మాటలు

  1. విలాసాగరం రవీందర్ says:

    Good satire poem

మీ మాటలు

*