మాస్టర్ కీ!

 

 సురేష్ కుమార్ దిగుమర్తి

 

ఓయీ రాజు!

రాజ్యం పోయిందని రాజసం పోయిందా

రాజసం లేని నీకు రాజ్యమెక్కడొస్తుందోయ్

ఆ క్షణాలు పోతే పోనీయ్.. ఆ లక్షణాలేమయ్యోయ్!!

 

నిలబడి చూసేది కాదు కదా ఆట

అయినా ఆడకుండా చూస్తూనే ఉంటావేం

ఎంతకాలం ఈ కాలం చెల్లిన క్రీడలు

చేసే పనిలో వైవిధ్యానికే విలువ

విలువ లేని వివిధ పనులకు కాదు

ఎంతకాలం సాగుతుందీ ’రణం’

వాడ వాడలా నీకోసం నిలబడి

చూపిస్తున్న రాజ్యాంగం కనబడలేదా

అన్నింటికీ సమాధానం అందులోనే

రండి… రాజ్యాంగం గోల్ కొడదాం!!

 

రాజులా గౌరవించమన్నాడు పురుషోత్తముడు

రాజ్యాన్నే ఇచ్చేసాడు  అలెగ్జాండర్

రాజసం లేని నీకు రాజ్యమెక్కడొస్తుందోయ్!!

 

వర్గీకరణ అడిగేడిది మనం

రణంగా మార్చేది వాడు

హక్కులడిగితే నాలుక కోస్తాడట

పెద్దాయన పుస్తకం మన దగ్గర లేదని

వాడి ధీమా

ఇప్పుడు

చెదలతోనూ, చెట్లతోనూ, మట్టితోనూ కాదు

మన యుద్దం

మను ధర్మాన్ని తోసి

మన ధర్మాన్ని రాసిన ఆ పుస్తకంతో

రండి… రాజ్యాంగం గోల్ కొడదాం!!

 

గతం ఘనమైనదైనపుడు

భవిష్యత్తూ మనదే

వర్తమానం సంధికాలం

కోల్పోడానికి ఏమీ లేని వాడికి

గెలవడానికీ ఏమీ ఉండదు

యుద్దమే… అవసరమైనపుడు

వ్యర్ధమైన మాటలెందుకు

రండి… రాజ్యాంగం గోల్ కొడదాం!!

 

గాయాల చిట్టాలో

విజయాల పద్దులో

తేల్చుకునే సమయమిది

ముందుగా నడిచిన అడుగులు

స్పూర్తిగా నిలిచిన దిక్కులు

భవిష్యత్తును తాకిన అనుభవాలు

మనల్ని పిలుస్తున్నాయి

 

ఓయీ రాజు!

రాజ్యం పోయిందని రాజసం పోయిందా

రాజసం లేని నీకు రాజ్యమెక్కడొస్తుందోయ్

ఆ క్షణాలు పోతే పోనీయ్.. ఆ లక్షణాలేమయ్యోయ్

రండి… రాజ్యాంగం గోల్ కొడదాం!!

*

 

suresh digumarti