రామక్క

Kadha-Saranga-2-300x268

రాకరాక మా అల్లుడొచ్చిండే

ఓ..రామ అల్లుడొచ్చిండే

ఓ…లేడి అల్లుడొచ్చిండే

అల్లునికి నెల్లూరు సారగావాలె

ఓ..రామ అల్లుడొచ్చిండే

ఓ..లేడి అల్లుడొచ్చిండే..

పాట పక్కనే పారుతున్న పాకాల ఏటి పరుగు లెక్కుంది.పాటతోపాటు సేతులు లయబద్ధంగా కదులుతూ నాటేసుకుంట ముందుకు కదులు తున్నై.పాట ఎక్కన్నుంచొస్తుందా అని సూసెటాలకు నలభైఏండ్ల సుమారుగుండే ఒకామె ఆపాట పాడుతుంది.నాటైపోయినంక అందరు ఇండ్లకు బోయెటప్పుడు అమ్మమ్మనడిగిన ఇందాక పాటబాడినామెవరని, ఓ..గదా మన రామక్క గాదుర అన్నది అమ్మమ్మ.ఆమెజూస్తె నీకంటె సిన్నగున్నది మరి నువ్వామెను అక్క అంటున్నవేందని అడిగిన దానికి అమ్మమ్మ బదులుజెప్పలేదుగాని అందరంగలిసి పొలంకాన్నించి ఇంటికి బోయినం.

తెల్లారి పొద్దుగాల రామక్క మా అమ్మమ్మోల్ల ఇంటిముంగలకెల్లి బోతుంటె ఓ..రామక్కో… అని బిల్సి ఎమ్మటే తలుపు సాటున దాక్కున్న అంతల్నె రామక్క ఎనక్కిదిరిగి ఎవడ్రా బాడుకావ్ నన్ను పేరుబెట్టి పిలిసింది.

అనుకుంట మా ఇంట్లకొచ్చి తలుపుసాటునున్న నన్నుజూసి మైసక్క గీ పోరడెవడే నన్ను పేరుబెట్టి పిలిసిండు అని అడిగింది. మా మనవడు అని జెప్పింది అమ్మమ్మ…ఓరి నువ్వు రత్తమ్మ కొడుకువా..మయ్య సక్కదనం జూడు గిన్నెపండు లెక్కున్నడు అనుకుంట నన్ను ముద్దుబెట్టుకోని బైటికి బోతాంటె యాడికిబోతన్నవే రాములు అని అమ్మమ్మ అడిగింది.కోంటింటికి బోతన్న మైసక్క అనిజెప్పి బైటికెల్లింది రామక్క. అయ్యాల్టించి రామక్క వచ్చేప్పుడు

పొయ్యేప్పుడు గలమట్ల నిలవడి ఓ..రామక్కో అని బిల్సేది.రామక్క ఎనక్కిదిరిగిసూడంగనే గోడపొంటి దాక్కునేది.

“నీ తీటపాసునిదన్న బాడుకావ్” పిలిసినోడివి మల్ల అగపడకుంట దాక్కుంటవేమోయ్ అని నవ్వుకుంట బొయ్యేది.ఒకనాడు నాకు అనుమానమొచ్చి అమ్మమ్మ నడిగిన సిన్నోల్లు పెద్దోల్లు అందరు రామక్క అనే పిలుస్తరేందని.

ఈపాలిగూడ అమ్మమ్మ సమాధానంజెప్పలే అసలు ఆమెను అందరు ఎందుకు అట్టబిలుస్తున్నరే నాకుమాత్రం ఇప్పటికి

సమజ్ గాలె.కనాడు పొద్దుగాల రామక్క గొడ్లుదోలుకోని బోతాంటె బైండ్లోల్ల ఎంకడు,బొజ్జోల్లబిచ్చం,పల్లోల్ల ఎల్లడు

అందరు జిల్లగోనె ఆడుతున్నరు ఇంతల్నె జిల్లబోయి రామక్కకు దగిలింది.ఇగజూడు రామక్కతిట్లకి అంతులేకపాయె.

సిత్తకార్తెలబుట్టిన బాడుకావులార మీనోల్లల్లనా సాడుబొయ్య అని తిట్లపురాండంఎ త్తుకునె.ఇగ తిట్లిన్నదేమో ఏందే రాములు ఎవర్నిదిడుతున్నవే అనుకుంట అమ్మమ్మ ఇంట్లకెల్లి బైటికొచ్చింది. ఇగజూడె మైసక్క ఈగాలిబాడుకావులు

ఎట్లగొట్టిండ్రో కాసైతె పానంబోతుండె వీల్లగాలి నోల్లల నా ఏరుగుదు అని మల్ల తిట్టుడు సురుజేసింది. ఇగాగె రాములు పోరగాండ్లు ఆడుతుంటె సూడకతగిలిందేమొ వాల్లుమటికి ఏంజేస్తరు.అవ్ గాని యాడికి బోతన్న జరసేపు కూసోని పోరాదె అనెటాలకు ఆ …ఇగనాబతుక్కి కూసునుడుగూడనా ఇగో గొడ్లెమ్మటిబోతుంటె గింతల్నె గీబాడుకావులు గొట్టె అబ్బ… పానమెల్లిపాయె అనుకుంట వామ్మో….గొడ్లుబాయె ఇగనీను బొయ్యొత్త అని లేవబోతుంటె యాడికిబోవులేవె జరసేపుగూసోని ముచ్చటజెప్పరాదె అని అమ్మమ్మ అనెటాలకు ఆ… ఇగనీతోని ముచ్చట్లు జెప్పుకుంటగూసుంటె నాముడ్డిపూసలిరిగినట్టె.అసలే లంజబర్లు గుదెబండ గట్టినసుత ఆగుతలేవు పటేలు పొలంలగినబడ్డయంటె పటేల్ పానందీత్తడు.అనుకుంట గోడకానిచ్చిన కర్రదీస్కోని గొడ్లెమ్మటి ఉరికింది.రామక్కబోయినంక అమ్మమ్మనడిగిన అందరిగొడ్లెమ్మడి మొగోల్లు బోతుంటె మరి వీల్ల గొడ్లెమ్మటి రామక్క బోతుందేందని అడిగిన. ఇగ అమ్మమ్మ సెప్పుడు మొదలువెట్టె.

రామక్క టికి పెద్దది ఆమెతోడ ఇద్దరు తమ్ములు ఒక సెల్లె బుట్టిండ్రు.పెద్దమనిషిగాంగనె దెగ్గరసుట్టాలని రొండోసంబందమోడైన లచ్చయ్యకిచ్చి పెండ్లిజేసిండ్రు.యాడాది రొండేండ్లు బాగనే ఉండె పురుడుబోసుకోటానికి

ఈఊరొచ్చిన రామక్కకి పురిట్లనే పిల్ల జచ్చింది. ఇగ రామక్క మల్ల మొగనితానికి బోకుండ ఈడనే ఉండబట్టె. ఇంటికి పెద్దది గాబట్టి సాగినన్నాల్లు సాగింది ఇంతల్నె తమ్ముడు పెద్దోడైండు ఆనికి పెండ్లిజేసిండ్రు ఆనిపెండ్లంగూడ మంచిదే

ఆడిబిడ్డెను ఎన్నడన్న ఒక్కమాటనెరుగదు.రోజులన్ని ఒక్కతీరుగుండయిగద తమ్మునికి నలుగురు పిల్లలైండ్రు

ఆడు ఏరువడ్డడు అయ్యున్నన్నాల్లు బాగనే ఉండె ముసలోడుజచ్చినంక సూసెటోడు లేక మల్ల తమ్ముని పంచనజేరింది.కూకోని తింటె ఎవడుబెడతడుగందుకనే గిట్ల గొడ్లెమ్మటిబోతాందని అమ్మమ్మ జెప్పంగనే నాకు శానా బా దనిపిచ్చె.ఎంతకష్టంజేసినా రామక్కమొకం ఎప్పుడు నవ్వుతనే గనపడేది.కోపంల ఎవలనన్న ఒగమాటన్నగాని ఎవ్వలుగూడ పట్టిచ్చుకునెటోల్లుగాదు.

———0——————0————-

రోణికార్తె ఎండలు సెలెమల సుక్కనీల్లు లెవ్వు ఇగమంచినీల్లకి కోండ్రోల్ల బాయొక్కటే ఆదెరువు ఊల్లె జనాలంత ఆ బాయికాడికే మంచినీల్లకి బొయ్యెటోల్లు.కోండ్రోల్లంటె మా అమ్మమ్మ తల్లిగారన్నమాట. ఒకనాడు పోరగాల్లందరం పందెంబెట్టుకోని ఎవరు ముందుబొయ్యి నీల్లు మోసుకొత్తరోనని పందెంబెట్టుకోని ఉరుకుడు మొదలుబెట్టినం ఉరుక్కుంట మోటదార్లెకెల్లి బోతాంటె ఒకముతరాసామెకు తగిలిన.ఇంతల్నె ఆమె నాదిక్కు దిరిగి ‘’ మాదిగోల్ల పోరగాండ్ల కు కండ్లు కనబడుతలేవు మనుసులకు తగులు కుంటనే బోతండ్రు”..అని అనెటాలకు అన్న్ బాయిగడ్డమీద గూసున్న రామక్క ఈ మాటిని “మాదిగోని కాడ పన్నప్పుడు లేని సుద్ది మాదిగోడు తగలంగనే వొచ్చినాది.”అనంగనే ముతరాసామె మల్ల మారుమాటలేకుండ నీళ్ళుదోడుకోని పోయింది.   ఆమె అట్లబోంగనె ఇందాక ముతరాసామెను గట్లన్నవుగదా వాల్లు ఏమనరా అని అడిగిన. ఏంది వాల్లకు దడిసేది ఉన్న మాటేఅన్న ఊల్లె లేని మాట అన్ననా ..గీ ఊల్లె ముతరాసోల్లేంది కమ్మోల్లు., రెడ్డోల్లకుగూడ దడిసేదిలేదు.తప్పుజేసినోడు దడువాలె నేనెందుకు దడుస్త అని అంటుంటె రామక్క దైర్యానికి మాకు ఆచ్చెర్యం అయ్యింది.

అయాల అమ్మమ్మోల్ల జీతగాడు రాకపోయెటాలకు నన్ను గొడ్లకాడికి బంపిన్డ్రు.గొడ్లుదోలుకోని రామక్కోల్లెమ్మటిగొడ్లుగాయబోయిన.పైటేల్లకాడ అందరు సద్దులిప్పుకోని తిన్నంక గొడ్లని సెర్లదోలి సింతకింద గూకున్నంక పొరగాండ్లందరికి ఒక ఆలొసెనెచ్చింది ఈతగొడదామనుకున్నరు సెర్ల అయితె బరిజెనిగెలుంటై వొద్దనుకోని పక్కనున్న రెడ్డోల్ల బాయిల ఈతగొడదామని అనుకున్నరు ఇంతల్నె అనుమానమొచ్చి వామ్మో రెడ్డాయనొస్తె సావదెంగుతడని ఒకడన్నడు.ఏంగాదులే ఎవడన్నోత్తె నీనుజెప్పుతగని మీరు దుంకుర్రా అని రామక్క అనెటాలకు అందరంగల్సి అంగీలూడబీకి బాయిగడ్డమీద పారేసి పందేలుగట్టుకోని బాయిలదూకి ఈతలు మొదలుబెట్టినం జరసేపయినంక ఆన్నించి ఒక ముసలోడొత్తుంటె సూసిన పోరగాండ్లు వామ్మో..! సుంకిరెడ్డి బిచ్చమయ్య వత్తుండు అనెటాలకు యాడోడాన్నె పరార్.ఇగ రెడ్డాయన బాయికాడికొచ్చి మాదిగోండ్ల పోరగాండ్లేనా ఇప్పటిదాక ఈతగొట్టిందని సెట్టుకింద గూకున్న రామక్కనడిగిండు.రామక్క అవునన్నది .మాదిగ బాడుకావులు ఈతగొడితె సూదరోల్లు మల్ల గీనీల్లనెట్ల ముట్టుకోవాలనే అని అన్నడు.ఆయనట్ల అడుగుతాలెకు “మాదిగోల్ల అంటుబట్టకుంట మీకు వంటబట్టేదేమన్నవున్నదా పటేలా”…అనెటాలకు ముసలోనికి కోపమొచ్చింది. “నీ మాదిగ పెండ్లాల దెంగ” లంజకొడులుల్లార ఇంకోసారి బాయిదిక్కొచ్చిండ్రంటె సావదెంగి సెర్లబడేత్త అని తిట్టుకుంట ఆన్నించిబోయిండు.

చిత్రరచన: ఏలే లక్ష్మణ్

చిత్రరచన: ఏలే లక్ష్మణ్

———–౦———————౦

ఓసి వీమందని గూడెందోల , నిన్ను మాదిగోడుదెంగ అని తిట్టుకుంట గొడ్లదోలక బోతాండు గొల్లోల్ల మల్లయ్య తార మాదిగ్గూడెం కాడికొచ్చినంక ఈ మాట అనెటాలకు గీ మాటలిని ఇంట్లకెల్లి బైటికొచ్చిన రామక్క నోరులేని గొడ్లను గూడెందోలేబదులు మీ పెండ్లాలని దోలరాదురి గొడ్డుమాంసందిని బాగ బలంగున్నరు మాపోరగాండ్లు . అనెటాలకు గొల్లాయనకు రొషమొచ్చింది.ఇద్దరిమద్య పెద్ద జగడమయ్యింది.గొడ్లనిదిడితె నీకేమయ్యిందని గొల్లాయన అనెటాలకు తిడితె తిట్టుకో… నాకేంది.నా కులంపేరుబెట్టి తిట్టినవు గాబట్టి నాకు కోపమొచ్చింది ఇంకొకపాలి ఈ ఊల్లె ఎవడన్న మాదిగోని పేరుబెట్టి తిడితె మర్యాద ఉండదు అని ఆయన్ని బెదిరిచ్చింది.నిజాన్ని భయంలేకుండా మాట్లాడే రామక్కంటె ఆగూడెంల అందరికీ మక్కువే. అందుకేనేమో….! అందరూ ప్రేమగ ఆమెను రామక్కా… అని పిల్సుకుంటరు.ఒక్కొక్క సారి పరేస్కానికి ఏంరా.. మీరందరు మా అయ్యకుబుట్టినార్ర.. నన్ను అక్క అని బిలుస్తరు అని నవ్వుకుంట అంటుండేది.

బడులుదెరిసె రోజులు దగ్గరబడుతున్నకొద్ది నాకెట్లనో అయితుండేది. ఈ ఊరొదిలిపెట్టి మల్ల మాఇంటికి బోవాలంటె పానంమీదికొచ్చేది. ఈ ఏడు అసలే పదోది మంచిగ సదవాలె కొడుకా అనిజెప్పి నన్ను బండెక్కించి అమ్మమ్మ ఇంటికి బోయింది.

———-*————————-*

సంవచ్చరం పరిచ్చలు రాసినంక మా దోస్తులంత ఎవరి ఇండ్లకు వాల్లు బోతాంటె నాకుగూడ ఉండబుద్దిగాలె అమ్మమ్మోల్ల ఊరికిబోదామని టేషన్ల కొచ్చి కాజిపేట బండెక్కి పొద్దుగూకేల్లకి అమ్మమ్మోల్ల ఊరికి జేరుకున్న

 

పొడల పొడల గట్లమీద నాగుమల్లే దారిలో

పొడిసిరార సందమామ నాగుమల్లే దారిలో

నీకు మామ నాకు మామ నాగు మల్లే దారిలో

లోకమేలె సందమామ   నాగు మల్లే దారిలో

పాట బాడుకుంట వడ్లు దంచుతాంది రామక్క . రమక్క బాగున్నవా,,, అనెటాలకు పాట ఆపుజేసి నాదిక్కుదిరిగి ఏమోయ్ మనవడా … బాగున్నవా .. ఎప్పుడచ్చినవ్ అమ్మగిట్ల బాగున్నదా..? అని అందర్ని అడిగినంక దమ్చిన బియ్యమెత్తుకోని వాల్లింటికి బోయింది రామక్క… గిట్లనే రోజు రామక్క వడ్లుదంచటాని కి మా అమ్మమ్మోల్లింటికి రావటం ఆమె పాడే పాటలినుడు నాకు మంచిగనిపిస్తుండె..

ఇంతల్నె పదోతరగతి పరిచ్చల పాసుపేలు తెలిపిండ్రు. నీను పదిల పేలైన ఇగ మా ఊరు బొయ్యి సేసేడిదేముందని మావోల్లు నన్ను ఈడనే ఉంచిండ్రు ..ఇగ మా తాత్ తక్కువోడా పందిరిగుంజకుగూడ పనిజెప్పుతడు. సదువుకున్న పోరడని జూడకుంట వాల్ల జీతగాన్ని బందువెట్టి నన్ను గొడ్లెమ్మటి దోలుతుండె .గొడ్లకాడికిబోయి అక్కడ రామక్క జెప్పేటి కతలింటుంటే ఒక్కొక్కనాడు మాకు బువ్వసుద్ది గూడ ఎర్కుండేదిగాదు.

సలికాలం పొద్దు సీకటితోనె లేసి పోరగాండ్లందరు గలిసి గొడ్లకు గడ్డిగోసకరాటానికి బోయెటొల్లు .. అమ్మమ్మ నీనుగూడబోతనే అని వాల్లెమ్మటిదగిలిబోయిన. తెల్లారుతుండేలకు తీగలబోటికి బోయినం అండ్ల అడుగుబెడుతుండగనే పక్కపొంటి పొదల్నించి ఏందో గసబెడుతున్నట్లినబడ్డది..ఓ…రామక్కో…….. గీడేందో గసబెడుతుందనంగనె సప్పుడుగాకుండ చ్చి పొదలకి జూసింది.

ఇంకేముంది ఓరి పోరగాండ్లు గీ పొదల గుడ్డేలుగుంది ఎవ్వలు సప్పుడు జేయకుర్రి అని జెకముక దీసి నిప్పుజేసి పొదలకిసిరింది. ఇగజూడు నిప్పుజూడంగనె అండ్లకెల్లి బైటికెల్లి గుడ్డేలుగు ఒకటే ఉరుకుడు అప్పుడు రామక్క దైర్నం జూసి నాకు నోటమాట రాలె.

ఇంటికొచ్చినంక అమ్మమ్మకి గీముచ్చెట జెప్పుతె గిదేంజూసినవ్ బిడ్ద అది దెయ్యాలకుగూడ పనిజెప్పుతది. ఏపని జేసినగూడ మొగోనితోని సమానంగ పనిజేస్తది. వాల్లయ్య బతికున్నప్పటి ముచ్చెట

వాల్లయ్య గొడ్లనిగోసెటప్పుడు గొడ్డు కాలుబట్టుకునేది . గట్ల తొడబట్టుకున్నోల్లకు తొడమాంసం బెట్టెటోల్లు.ఇప్పుడు దాని రాతగిట్లున్నదిగాని అప్పుడు మంచిగనె ఉండేది అని అంటుంటె నాకు శాన బాదనిపిస్తుండె.

———————-*———————-*——————

పదోతరగతి పరిచ్చలు మల్లబెట్టిండ్రు ఈ తడవ మంచిగనే రాసిన కొన్నిదినాలకు పాస్ పేలు తెలిపిండ్రు నీను పాసైన కాలేజి తెర్సినంక కాలేజిల చేరిన .. మాకు తెలుగు జెప్పే “రఘురాం” సారు “కక్క” అనె పుస్తకం పేరుజెప్పి గీ పుస్తకం మీ కులపాయెనె రాసిండు మంచిగుంటది సదువుమన్నడు.. ఎట్లనో తిప్పలబడి గా పుస్తకం దొర్కబట్టుకొని సదువుతుంటె అండ్ల కత మొత్తం మా అమ్మమ్మోల్ల ఊర్లె జరిగిన సంగతుల్లెక్కనే అనిపిస్తుండె. కతసదువుతుంటె రామక్క కండ్లముందున్నట్లె అనిపిచ్చేది. ఈ సారి ఊల్లెకిబోతె ఈ కత ఎట్లనన్న రామక్కకి ఇనిపియ్యలె అనుకున్న. ఇంతల్నె దసర సెలవులు ఇచ్చిండ్రు అయ్యాల మాపటి బండ్డెక్కి సీకటిబడెయాల్లకి అమ్మమ్మోల్లింటికి చేరుకున్న.

పొద్దుగాల అందరు ఎవరి పనులకు వాల్లు బోయినంక పుస్తకం దీసుకోని వడ్లోల్ల సింతకిందికిబోయి కూకున్న ఇంతల్నె గొడ్లదోలుకోని రామక్క ఆడికొచ్చింది . రామక్కో…… నీకొక కత జెప్పనా అనెటాలకు ఏంకత జెప్పుతవొయ్ అన్నది నవ్వుకుంట. ఇగో గీ బుక్కుల మంచి కతున్నది అని చెప్పిన ..కతపేరుజెప్పు అన్నది రామక్క. కత పేరు “కక్క” అనిజెప్పెటాలకు..ఓహో… బెమ్మంగారి కక్కడా ఆ కత నాకుదెల్సులేవోయ్   నువ్వు కొత్తగజెప్పెదేంది అన్నది. కక్కడంటె గా కక్కడుగాదు మన మాదిగోల్ల పోరడె …వేముల ఎల్లన్న రాసిండు. నీ అసొంటోల్ల కత మంచిగ జెప్పిండు అని నీను జెప్పంగనె గట్లయితె జల్దిజదువు నీనుగూడ ఇంట అన్నది. కతజదువుడు మొదలుబెట్టిన బువ్వమీద రోకు లేకుండ రామక్క కత ఇన్నది ..రామక్క మొకంల దిగులు కనిపిస్తున్నది రామక్కఆలోచనలు ఎక్కన్నోదిరుగుతున్నై.. ఏంది రామక్క గట్ల దిగాలుగున్నవ్ అనెటాలకు కత మంచిగున్నది బిడ్ద కతల ఆల్ల అమ్మకు మారుమానం జీసిన కొడుకసోంటోడు నాకు ఒక్కడున్నట్లయితె నా బతుకు గిట్లుండునా బిడ్డ .రామక్క మాటలకు సూటిగా ఆమె మొకం ల సూడలేక తలకాయ పక్కకు తిప్పుకున్న.. సూర్యుడుగూడ మౌనంగ   సెర్ల మునిగిండు…..

 

 -శ్రీనివాసు గద్దపాటి

పరిచయం:

srinivasu gaddapati

నేను తెలుగు, హింది, ఆంగ్లము, సైకాలజీ ల్లో ఎమ్మే చదివాను ప్రస్తుతం గ్రేడ్ వన్ హిందీ పండిట్గా పనిచేస్తున్నాను. మూసీ ,నడుస్తున్నచరిత్ర, ఆకాశిక్, కథాంజలి మొదలైన పత్రికల్లో కవితలు వ్యాసాలు వచ్చాయి. గుమ్మం, జాగో జగావో, క్విట్ తెలంగాణ, మునుం., స్వేచ్చకోసం, మార్పుకోసం,  నల్లవసంతం,  తొలిపొద్దు, తొలివెలుగు కవిసంగమం2013 మొదలైన కవితా సంకలనాల్లో కవితలు.. “స్వేచ్చకోసం” సంకలనానికి సంపాదకత్వం వహించాను ఐదుగురు మితృలతో కలిసి “పంచమస్వరం” కవితా సంకలనంవేశాను. ప్రముఖ హిందీ దళిత కవుల కవితలు దాదాపు 50 తెలుగు అనువాదం. శివసాగర్ కవితలు కొన్ని హిందీ అనువాదం చేశాను. కథ రాయటం ఇదే మొదటి ప్రయత్నం.