ఎవరు తవ్విన గోతులివి??

2007062553850301

పెద్ద రోడ్లపై, చిన్న రోడ్లపై,

సందులు గొందుల సన్న రోడ్లపై,

జూబిలి హిల్సూ, చింతల బస్తీ,

పెద్దల నగరూ, పేదల వాడా

భేదభావమే లేకుండా

                   గుంటలు! గుంటలు! గుంటలు! గుంటలు!

                   గోతులు!! గోతులు!! గోతులు!! గోతులు!!

సంకురాతిరికి ముగ్గులు వేస్తూ

తాటకి పెట్టిన చుక్కలు గోతులు,

నగరారణ్యపు మనుషుల వేటకు

యముండు పన్నిన ఉచ్చులు గోతులు

అనిపించేలా రోడ్లన్నీ

                   గుంటలు! గోతులు! గుంటలు! గోతులు!

                   గోతులు!! గుంటలు!! గోతులు!! గుంటలు!!

బురద గుంటలూ, మురుగు గుంటలూ,

లోతు గోతులూ, లేత గోతులూ,

మ్యాను హోలుసూ, మ్యాన్ మేడ్ హోల్సూ,

చిన్నా పెద్దా, ఎన్నో సైజులు,

ఎన్నో గుంటలు, ఎన్నో గోతులు!!

                   గోతులు! గుంటలు! గోతులు! గుంటలు!

                   గోతులు!! గోతులు! అబబా!! గోతులు!!

తుచ్ఛపు నోట్లకు బ్రహ్మాస్త్రాలను

అమ్మిన పాపం తలలకు చుట్టగ

ఉచ్చుకు చిక్కిరి పిచ్చిజనం!

తమ గోతిని తామే తవ్వుకుని

అందులో దూకిరి వెర్రిజనం!!

— వెల్లంపల్లి అవినాష్