చీకటి దారి నడకలో…

విజయ్ కుమార్ ఎస్వీకె

విజయ్ కుమార్ ఎస్వీకె

జేబులో
కొన్ని
వెలుతురులు-

***

కలలో
నడకలా
దారంతా చీకటి-

గాఢత
నిండిన గాలీ
భయపెడ్తూ
చెవులు
కొరికేస్తూ-

నిశ్శబ్దంలో
మరో
నిశ్శభ్దాన్ని
మోస్తూ-

సాగే
కాళ్ళూ
ఆగేంత
కలవరం-

దూరం
తగ్గకా
దగ్గర
దగ్గరవకా-

గతం
ముందు బతుకూ
ఖాళీ మెదడులో
మూలన మెరిసీ
కనులు చిట్లీ
శవం మోస్తున్న
భావన-

***

జేబులో
కొన్ని
వెలుతురులు:

చీకటితో
పోరాటం
చేసీ చేసీ
వోడిపోయ్-

వెలుతురు
నడకా
క్రమంగా

చీకటై-

flower-22170-76253

ఇంకో కవిత:

కొన్ని వాన చినుకుల ముద్దు

 

వాన చినుకు
మట్టి వాసన
ఊపిరి పోసుకున్న
నేను-

దారంతా
కమ్ముకున్న మేఘం
మా యింటికి-

ఆనందించే
పెదవులు
కనుల్లో
తడి-

ఒక బొట్టు
నేల రాలిన
బంగారం-

ఆకాశం వంక
మొఖం
చినుకుల ముద్దు-
చినుకు తడి
నాలోకి
నేను చినుకులతో పాటూ
నేలలోకి-

-విజయ్ కుమార్ ఎస్వీకే