ప్రేమలేఖ

mohini

కాగితం పూల మీద వాలిన నీ వేలిగుర్తుల్ని

నీలిముంగురులతో జతచేస్తుందీ చిరుగాలి

తెలుసు నాకు

నీ ఆత్మని తోడుగా విడిచెళ్ళావని

ఓ గుండెడు కన్నీటి చారికల్నైనా వదలకుండా

తోటల్ని దహనం చేయలేమని

తెలుసు నాకు.

వెన్నెల్ని పంచుకున్న పొన్నాయిచెట్టు కింద

పూవులు రాలిపడుతూనే వున్నాయి ప్రతీరోజూ

మనం కట్టుకున్న పిచ్చుకగూళ్ళు

కాళ్ళకడ్డుపడి వీడ్కోలు వాక్యం పలకనీయవు

ఇలా నీకు రాసిన ప్రేమలేఖలు

చదువుకుంటూ గడపాలింకొన్నేళ్ళు

తెలుసు నాకు

ఈ దీపం కొడిగట్టకుండా

నీ జ్ఞాపకాల్నడ్డుపెట్టి కాపాడతావని

 

-మోహిని కంటిపూడి