ఈ వేసవిరాత్రి , ఈ ప్రయాణం

48575043_123_011
గాలికి ఉక్కబోసి
తాటిచెట్టు తలల్ని తిడుతూ
చిరుమేఘం దారితప్పి
చుక్కలమధ్య దిగులుగా
నిరాశాబూదిలో
కిటికీ పక్కన శరీరం
నిద్రకు మెలుకువకు నడుమ వేలాడుతూ
అద్దంమీది ఊదారంగు బొమ్మలతో
ఆత్మనిశ్శబ్ద సంభాషణ
ఈ వేసవి రాత్రి ప్రయాణం
మెదడు పొరల్ని కదుపుతూ
sail_boat_painting_continued_by_texas_artist_lauri_seascapes__landscapes__9f924def2b33877fec7b334ae7231482
దాహమేసిన రాత్రి
నీటికలల్నితాగుతూ
వెర్రెత్తిన పడవ
తానే సముద్రమౌతూ
ఈ వేసవి రాత్రి ,ఈ ప్రయాణం
 ఇంద్రియాల పలవరింత
ఈ వేసవిరాత్రి , ఈ ప్రయాణం
గుర్తుకొస్తున్న మొదటి స్పర్శలోని ఆపేక్ష
కాలిమువ్వలకు గుండెచప్పుళ్ళను జతచేసినట్టు
ధ్యానంలోని గొంగలికి రెక్కల చలనం ప్రసాదించినట్టు
నింగిలోని నీటిచుక్కకు హరివింటి వొంపుల్ని సవరించినట్టు
రంగుల స్వప్నాల్ని బతుకుపటంపై సాకారం చేసినట్టు
ప్రయాణమే తానైనట్టు
గమ్యంలో ఎదురుచూపే తానైనట్టు
ఈ వేసవిరాత్రి , ఈ ప్రయాణం.
–  బొలిమేరు ప్రసాద్