పరాయీకరణ తర్కం

image2-1

పొగ నిప్పుకు సూచకం కాదు
నిప్పు లేకుండా పొగ సాధ్యమే
పొగ మంచు పొగా కాదు మంచూ కాదు
కాగితప్పడవలు నీటికి సూచకం కానక్కరలేదు
గాలిలో దీపాలు ఆరిపోనక్కర లేదు
గాలిలో దీపాలు కాగితప్పడవలు కాదు
కాగితప్పడవలు పడవలే కాదు

సినిమా హీరోలు మావోయిస్టులు కాదు
మహేష్ బాబు వర్గ శత్రు నిర్మూలన చెయ్యడు
అందంగా కనిపిస్తాడు ఉత్సాహంగా చంపుతాడు
మహేష్ బాబు  చంపడం నిజం కాదు
మహేష్ బాబు ఉత్సాహంగా చంపడం అబద్ధం కాదు

నిజం అబద్ధం కాదు
అబద్ధం నిజం కాదు
కాల్పులు వేరు బూటకపు యెదురు కాల్పులు వేరు
పోలీసులు వేరు సినిమా హీరోలు వేరు
సినిమా హీరోలు వేరు మావోయిస్టులు వేరు
హింస వేరు ప్రతి హింస వేరు

తాడు పాము కాదు
పామూ తాడు కాదు
సినిమా చూడటం వేరు చూపించడం వేరు
చూడ్డాన్ని చూపించటం వేరు
చూపించడ్డాన్ని  చూడ్డం వేరు
హింస వేరు చిత్ర హింస వేరు

మావోయిస్టులు సినిమా హీరోలు కాదు
కాగితప్పడవలు పడవలే కాదు
మావోయిస్టులు  వేరు సినిమా హీరోలు వేరు

image1-4

కొండ మీది కార్తీక దీపం కొండెక్కదు
అవునూ : దీపాన్ని కొండెక్కించిందెవరు?

జనం విష్ణుమాయలో వుండరు
జనం వేరు విష్ణుమాయ వేరు
జనం వేరు మనం వేరు
జనం మావోయిస్టులు కాదు
సినిమా వేరు శత్రు సంహారం వేరు
హీరో వేరు విలన్ వేరు సినిమా హీరో వేరు
సినిమా హీరో హల్లోనే కొడతాడు
బయటకి వస్తే  హీరోకి జనం విలన్ ల్లవుతారు

కాల్పులు వేరు ఎదురు కాల్పులు వేరు
దీపాలు వేరు పాపాలు వేరు
జనం వేరు సినిమా హీరోలు వేరు
మావోయిస్టులు వేరు కాగితప్పడవలు వేరు
విప్లవం వేరు విప్లవ తంత్రం వేరు
నీతి వేరు ద్రోహం వేరు
దీపాలు వేరు పాపాలు వేరు
దీపాలు చీకట్లను తరిమేసే పుణ్యాలు

( యస్.ఆర్. శంకరన్, డా.కె.బాలగోపాల్, కె.జి.కన్నాభిరన్ల స్మృతికి…photos: HRF fact finding team )

image1-3