ఆవలి తీరం గుసగుసలు

bvv

1

ఒక సాయంత్రానికి ముందు

ఇద్దరు వృద్దులతో గడిపాను కాసిని నిముషాలు

 

మా చుట్టూ జీవనవైభవం ప్రదర్శిస్తున్న దృశ్యమాన ప్రపంచం

కరుగుతున్న క్షణాలతో పాటు

వాళ్ళ వెనుకగా నేనూ వృద్దుడినవుతున్న లీలామాత్రపు స్పృహ

 

వాళ్ళ మాటలు వింటున్నాను

 

కనులకి సరిగా కనిపించటం లేదు, చెవులకి వినిపించటం లేదు

ఆకలి లేదు, నిద్ర రావటం లేదు

జీవితాన్ని అనుభవించటం తెలియకుండానే జీవితోత్సాహం అస్తమిస్తోంది

అవతలి తీరం నుండి పిలుపు లీలగా వినవస్తోంది

 

2

వారితో ఇన్నాళ్ళూ సన్నిహితంగా గడిపి

వారి జీవితం నుండి నేనేమి నేర్చుకొన్నానో తెలియదు కాని

వారి అస్తమయ కిరణాలు ఇప్పుడు ఏవో హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాయి

 

ఏదో ఒకరోజు వృద్దాప్యం నన్నూ ఆహ్వానిస్తుంది

నా అస్తమయ కిరణాలు కూడా ఏదో ఒకరోజు చీకటిలో కరిగిపోతాయి

 

ఇంకా శక్తి ఉండగానే

ఇంకా ఉత్సవ సౌరభమేదో నాపై నాట్యం చేస్తుండగానే

విప్పవలసిన ముడులేవో త్వరగా విప్పుకోవాలి

 

‘నీకు మరణం లేద ‘ని జ్ఞానులు చెప్పిన రహస్యాన్ని

నా పడవ మునిగిపోయేలోగానే కనుగొని తీరాలి

3

మా చుట్టూ కాంతిలో తేలుతున్న చెట్లూ

నిశ్శబ్దంలో తేలుతున్న పక్షుల పాటలూ

శూన్యంలో తేలుతున్న జీవితానుభవమూ

వాటిని విడిచి వెళ్ళే క్షణాల స్పృహలోంచి కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి

 

ఆ సాయంత్రం వృద్దులతో గడిపిన నిముషాల్లో

వారెందుకు మాట్లాడుకొన్నారో తెలియదు కాని

వారిలోంచి, ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ వినని

నా అవతలి తీరం గుసగుసలు వినిపించి నా యాత్రను వేగిరపరిచాయి