చెదరని సంతకం

నిన్ను నువ్వు అద్దంలో జూసుకుని
తాషిలి మొఖపోనివని  బిరుదులిచ్చుకున్నప్పుడు
తాకట్లుబెట్టి…తలకుబోసుకుంటవని
నీలో సగం నీతో పరాశాకాలాడినప్పుడు
తప్పెవరిదైనా.. బోనులో నిన్నొక్కడినే నిలబెట్టి
ముద్దాయివని ముద్దెర్లు గుద్దినపుడు
యుద్ధంలో ప్రత్యర్ధి సుత
నీ ప్రతిబింబమేనని ఎరుకైనపుడు

నీకు నువ్వే…
జవాబు లేని ప్రశ్నవై
అటక మీద ఓరకు బెట్టిన
సత్తుపైసల మూటవై
జిబ్బ జిబ్బ ముసురుకున్న సంతలో
బ్యారంగాని ల్యాగదూడవై
లబ్బలబ్బ మొత్తుకున్నా…
ఇనుపించుకోని మావుల మన్సుల నడ్మ
పిడ్సగట్కబోయిన నాల్కెవై

art: Rafi Haque

art: Rafi Haque

లంగరేసిన పడవలెక్క ఎటూకదల్లేక
తోట్ల బొమ్మోలె నిలబడి
పాలిపోయిన మొఖంతో
బీరిపోయిన సూపులతో
యుద్ధంలో గాయపడ్డ సైనికునిలా..
మనసంతా కలి కలి!
నెత్తురు పేరుకపోయిన కండ్లతో
అంతా మసక  మసక !!

మాయిల్నే కోంచెపడేటోల్లు
కూసున్న కొమ్మనే నరుక్కునేటోల్లు
తమ  కన్ను తామే పొడ్సుకునేటోల్లు
నీ  కంతకు సూటివెట్టి…
నువ్వెప్పుడో ఓడిపోయినవని  ఎకసెక్కాలాడుతరు !

నువ్విప్పుడు
పారుతున్న ఏరుతోటి పొత్తుగూడి …
తొక్కుడుబండ మీద ..
చెక్కుచెదరని  సంతకమవ్వాలె  !!

*

ఒడ్వని దుక్కం

 

 

-బండారి  రాజ్ కుమార్

~

కొందరు ఏడ్వడానికే పుడుతరు
దుక్కమే జీవితమైనట్లు బతుకుతరు
బతుకంతా దుక్కనదిని ఈదుతనే ఉంటరు
ఒడ్వని దుక్కాన్ని గుండె సందుగలో దాసుకుంటరు
సెమట సుక్కలై బొట్లు బొట్లుగ రాలిపోతరు
సంబురానికి నవ్వుదమనుకుని కన్నీటి జలపాతమైతరు

ఆ రెండు కండ్లు… ఎదురుసూపుల పడవలైతయి
కరువుల సుత కళకళలాడే సెర్వులైతయి
ఎప్పుడూ ఒట్టిపోని ఊటచెలిమెలైతయి

కొన్ని నీడలు వెంటాడుతయి
వెంటాడే నీడలు వేటాడుతయి
తప్పు జరగకముందే శిక్షలు ఖరారైతయి

ఎన్నియుగాలు  సై సూశినా
కన్నీళ్లు ఉప్పగనే అనిపిస్తయి
ఇంత బతుకు బతికి…
ఏం నోసుకున్నరని
నొసల్లు ఎక్కిరిత్తయి

నీ అతుకుల బతుకు బొంతకు అంటిన మరకల్ని తుడ్వాలంటె…
ఆ మాత్రం…దుక్కపువానలో తడవాల్సిందేలే !

*