త్రిపదులు

ఫనిహారం వల్లభాచార్య

ఫణిహారం వల్లభాచార్య

1. ఎడారిలో

వాన

కవిత్వం

………….

2. నొసట మంట

పెదవి నవ్వు

శివుడు కాదు – మనిషే!

…………….

3. ఒక జీవిత దూరం

ప్రయాణం

గమ్యం రాలేదు

…………………..

4. నాదం

ఇరుక్కున్న

ప్రాణఘోష

…………………..

5. పొత్తిళ్ళు

ఒత్తిళ్ళు

ఆకలిలో తేడా

……………….

Kalpana Iphone photos 239

6. ప్రాణం

మరో గుండెని

ఎత్తుకుపోతుంది

………………….

7. నిత్య ప్రాచీనం

నిత్య నవీనం

మంచం

8. నేను బతకాలనే

ఆమె రాలేదు

నా గుండెలోకి

………………………..

9. దారీ అదే

గమ్యమూ అదే

జీవితం

…………………………

10. పిల్లలూ

పోలీసులూ

మనం బందీలం

……………………………

11. రాత్రికి బతుకు

దానం చేశాను

తెల్లారిపోయింది

…………………………..

12. నన్ను నేను

త్యజించాను

దారి తెలిసింది

-ఫణిహారం వల్లభాచార్య