బతుకు లయను వినుడీ! 

ఒక శ్రీశ్రీ, ఒక పాణిగ్రాహి, ఒక చెరబండరాజు తరవాతి తరం…

నీవెవరు?

 • పాంచభౌతిక విగ్రహులు

  ఏమని చెప్పగలరు!

  జీవితకాలంలో

  ఒక్కసారైనా

  ధ్వనించే అడగని ప్రశ్న?

  అందుకేనేమో

  కొన్ని కవితాతరువులు

  ఆకాశపు వేర్లతో

  ఫల-పుష్పభరిత

  బాహువులను మనవైపు సారిస్తాయి.

  ఒక రూమీ

  ఒక కబీర్

  ఒక సిద్దయ్యగురువు

  ఓ దేవీప్రియా…

   

  – పున్నా కృష్ణ మూర్తి

 ~~~

 దేవిప్రియ జీవన దృశ్యాలు ఇవిగో ఇక్కడ:

Devipriya_slideshow_final

 

నా పుట్టినరోజుదేముంది

ఒక కాడ్వెల్ తరువాత

ఒక శ్రీశ్రీ తరువాత

ఒక పాణిగ్రాహి తరువాత

ఒక చెరబండరాజు తరువాత

పుట్టినవాణ్ని నేను

-దేవిప్రియ

(అరుదైన ఈ స్లైడ్ షో అందించినందుకు దేవిప్రియ గారికీ,  పున్నా కృష్ణ మూర్తి గారికి షుక్రియా)

Devi priyatarangalu_1

పున్నా కృష్ణ మూర్తి

పున్నా కృష్ణ మూర్తి