నిన్నో మొన్నటిలా…

satya1

Art: Satya Sufi

ఓ చిన్న చిరునవ్వు

-గోరంట్ల సాహెబ్ పీరా సాయి 
~
ఓ చిన్న చిరునవ్వు
అసంకల్పితంగా నిన్ను గుర్తు చేస్తుంటుంది.
ఓ విశ్రాంత సాయంకాలం పూట..
పదే పదే గిరికీలు కోడుతున్న నైటింగేల్ గొంతు లా
నీ జ్ఞాపకం తాకుతూ వెలుతుంటుంది…
అప్రస్తుతమైన ప్రసంగపాఠం
బలవంతంగా నాలోకి చోరబడాలని
విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది
కనురెప్పలపై పేరుకున్న
ధూళి మేఘాల్లోంచి ఏవో చిరు చినుకులుగా మారి
నను తడపాలని ప్రయత్నిస్తుంటాయి.
ఔను
ఇంతకూ నేనెవర్నని
తడిమిచూసుకున్నాక
నేనెక్కడో స్థిమితంగా వుంటాననుకుంటూ
ఓ దీర్ఘ శ్వాసతో విశ్రాంతికి
బయలు దేరుతుంటాను
దేహంలోంచి
కొత్త లోకంలోకి..