వెతుకులాట

may4

 

 

చిత్రం: ప్రవీణ కొల్లి 

పదాలు: స్వేచ్ఛ

~
వెతుకులాట
మనుషుల కోసం
కొండల చివరా ..
చెట్ల పొదల్లో
చిక్కుకుపోయి
అడవి దొండ తీగలకు
వేలాడుతూ

అడివంతా సవ్వడి చేస్తున్నట్టు
గలగలా నవ్వే
పసిపిల్లలకోసం …

గుట్టలెక్కుతూ
లోయల్లోకి జారుతూ
మెరిసే
స్వచ్చమైన
నీటి బిందువుల కోసం

వెతుకుతూ ఉంటే
ఒక్కో చేయికి మరో చేయి తగిలి …
కలిసి
జతకూడి

ఆకాశం వంపిన చినుకులై
పసితనపు సంద్రంలోకి
జలజలా
ప్రయాణం.