కొన్ని క్షణాల్లో నువ్వు

kurma

గాలికి ఊగిన పువ్వు

ఏదో ఊహను కదిలిస్తుంది

గడిచిన ఊసులిక ముసురుకుంటాయి

 

నిశ్చల తటాకంలో

మెరిసే చేపొకటి ఎగురుతుంది

అలజడైన నీటిలో

మేఘాలు చిత్రంగా ఊగుతుంటాయి

 

రోడ్డుమీద ఎవరో

గట్టిగా నవ్వుతారు

ఏళ్లనాటి పలకరింపొకటి

తలపుకొచ్చి సొంపకుండా చేస్తుంది

 

ఎప్పటిదో పాటలోని వయొలిన్ రాగం

నీ గుండెని తాకుతుంది

పురా గాయాలు కొన్ని రేగి

నిన్ను నిలువునా చీరేస్తాయి

 

చిట్టి తల్లి ఒకటి నిన్ను

వెన్నెల కళ్ళతో స్పృశిస్తుంది

నిన్నో ఆటలో ముంచేస్తుంది

అప్పుడిక, బతుకు

గొప్ప వెలుగుతో మెరిసిపోతుంది.