వాయిదా వేయ్

painting: Rafi Haque

painting: Rafi Haque

 

ఈ క్షణాన్ని

వాయిదా వేయ్

మళ్ళీ మళ్ళీ యుగాల కాలాన్ని

బంధిస్తా

 

అసమ్మతి సందర్భాన్ని

వాయిదా వేయ్

సమ్మతించిన కలయికలని

గుమ్మరిస్తా

 

మూసిన కలలను

వాయిదా వేయ్

తెరిచిన నిజాలను

నీ ముందు నిలుపుతా

 

తక్షణ మోహాలను

వాయిదా వేయ్

అచిర కాల ఆరాధననై

నిలుస్తా

 

కరచాలన పలకరింపులను

వాయిదా వేయ్

హృదయం విప్ప

పూయిస్తా

 

ముసురు కప్పిన మునిమాపులను

వాయిదా వేయ్

వెలుతురు పిట్టల ఉషస్సులను

ఎగుర వేస్తా

 

ఆకలి గొనన్న దాహాలను

వాయిదా వేయ్

మధుశాలలో చషకాన్నయి

అందివస్తా

 

నుదుట ముడిచిన సందేహాలను

వాయిదా వేయ్

కంటి చివర ఆనంద ధారలు

కురిపిస్తా

 

రగులుతున్న దేహాన్ని

వాయిదా వేయ్

శీతల గంధమై

హత్తుకుంటా

*

మజిలి

 

 

– ఊర్మిళ

~

 

ఓ ముడుచుకున్న

మాగన్ను దావానలమా!

ఓ తిరగబడ్డ కాలమా!!

మరీచికా గగనమా

శూన్యం నిండిన విశ్వాంతరాళమా!

ఖండఖండాలుగా

స్రవించిన రుధిరమా!

వలయ వలయాలుగా

ఘనీభవించిన దేహమా!!

వెయ్యిన్నొక్క అలలుగా

ఎగసిన ఆశల శిఖరమా!

అగాథం అంచులో

వేలాడుతున్న జీవిత చక్రమా!

పిడచకట్టిన కుహరంలో

తిరగాడుతున్న దాహమా!

ఎండిన మొండి మానుపై

తెగిపడిన గాలిపటమా!

శ్మశాన సమాధులపై

లిఖించిన మోహగీతమా!

పేర్చిన చితిమంటలో

ఎగసిన మమతల మకరందమా!

సూర్యాస్తమయాల కౌగిలిలో

నలిగి నర్తించిన కాంతిపుంజమా!

పెనుగాలి తుపానులో

సుడులు తిరగాడిన విహంగమా!

కారుమబ్బుల కారడవిలో

నిటారుగా నిలిచిన తిమింగలమా!

మొగ్గ తొడిగిన మామిడి చెట్టుపై

ఊయలూగుతున్న నిశాచరమా!

ఒగ్గిపట్టిన దోసిలిలో

రాలిపడిన ధూళి లేపనమా!

గరకు తేలిన నేలపై

పరుగుపెడుతున్న పాదరసమా!

పూపుప్పొడిలా

రాలిపడిన నిశి నక్షత్ర సంయోజనమా!

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వులో

పారాడిన పసరికమా!

విచ్చుకున్న ఉమ్మెత్త పొదిలో

విరబూసిన పచ్చగన్నేరు లాస్యమా!

 

ఏది నీ మజిలీ!

బాటసారి దారి పొడవునా…

గిరకలేని బావులే కదా..! *

*