డిశెంబరు చలి గాలి పటాలు

Painting: Rafi Haque

Painting: Rafi Haque

1
నిగ నిగ లాడుతున్న రేగుపండు,
కొరికితే వకటే వగరు
2
ఎటు పోయింది
మద తుమ్మెదల గుంపు!
పూలు నిగారింపు కోల్పోయి
విరహ నిట్టూర్పులతో తలవాల్చి…
3.
మత్తు కిటికీ తెరుస్తూ
పురాతన బౌద్ధ సన్యాసి-
మోహ చీమల బారు,
ఈ రాత్రికి ఇంకేమి కావాలి?
4.
ఈ బాహువులకి
వొక జన్మంత చలి,
బహు దూరపు చలి మంట
చేరేలోపునే ఆరిపోయింది.
5
చాలా దూర ప్రయణం,
మంచు కప్పేసుకున్న
దారి కంటికి పొరల్ని తొడుగుతూ-
6
ప్రాత: కాలం,
మాలి పూలవనం ఊడుస్థుంటే
రంగు రంగుల అలల నర్తనం-
7
వాళ్ళు అంటున్నారు
ఈ తరుణం మంచిది కాదని-
నేనంటున్నాను
అనుభవానికి ఇదే హుషారు కాలమని-
8
గూట్లోని ముసలి జంట కలవరిస్తున్నారు
నిన్నటి యవ్వనాన్ని శపించుకొంటున్నారు
కీళ్ళ నొప్పుల్ని స్వప్నిస్తున్నారు
రేపటి సరిజోడుని-
9.
ముదురు చలి
లేత యవ్వన విరహ వితంతువు చుట్టూతా ఇనుప వల-
కలలు కూడా
దోమ తెర ఆవలే తచ్చాడుతున్నాయి-
10
అదే పనిగా
కురుస్తున్న మంచు పరదాలను వొలుచుకొంటూ
వొంటరి పక్షి ఎదురేగుతుంది
రేపటి ఉదయానికి ఏ కొమ్మ మీద వాలునో?
11.
మరో కాలి బాట వేయాలి
దారిలో మరెన్నో దీపాల్ని వెలిగించాలి
మరో ఊట చెలమను తోడాలి-
-ఇక్బాల్ చంద్

Iqbal chand