స్వప్న నగరం

 

 

-ఆకెళ్ళ రవిప్రకాష్

~

akella

 

 

 

 

 

నేనొక స్వప్నం చూసాను
ఆ స్వప్నంలొ ఒక నగరం చూసాను
అక్కడ సైన్యాలు లేవు
ఎవరి భుజాల మీద తుపాకులు లేవు

కత్తుల గురించి
కవాతుల గురించి
బాంబుల గురించి
ఆలోచనల్లేవు
ఆవేదనల్లేవు

పిల్లల్ని సైన్యంలోకి
చేర్చడం లేదు
సైనికుల శరీరాల మీద
జాతీయ జెండా కప్పడం లేదు
యుద్ధ కధల్ని పిల్లలకి చెప్పడం లేదు

అటువంటి
ప్రేమ ప్రపంచంలోకి
భూగోళం ఎగరడం చూసాను

అటువంటి
భవిష్య నగరంలోకి
నేను మళ్ళీ పుట్టడం చూసాను

ప్రేమలోకి
స్వేఛ్ఛలోకి
ప్రతి మనిషి ఎగరడం చూసాను
నేనొక స్వప్నం చూసాను-

*

పాటల సముద్రం

akella

1

తీరం పరుపు

అలలు తలగడ

వెన్నెల దుప్పటి

ఒడ్డున పడుకుని

పదాల రేణువులతో చెలిమి చేస్తూ

2

పురా వేదనల్నీ

అసమ్మతి ఆత్మనీ

ఉపశమించడానికి

పాట తప్ప మార్గమేముంది?

3

బధ్ధకపు మబ్బులు కదలవు

బాగా  రాత్రయాకా

పడవలూ పక్షులూ

రెప్పలాడించని మదిలో

నేనింకా రాయని

లక్షల పాటలు బారులు తీరుతూ

Inner Child

4

సముద్రపు అనేక భంగిమల్ని

ఉదయాస్తమయాల రహస్య నిష్క్ర్రమణాల్నీ

జీవితపు అనంత సౌందర్యాల్నీ

అందరితో పంచుకుంటూ

నే చివరి దాకా

పాటల సముద్రం

పక్కనే నడుస్తూ

ఆకెళ్ళ రవిప్రకాష్