ఎప్పుడు పోతనా మా ఊరికని…

Art: Annavaram Srinivas

మీ మాటలు

 1. Satyanarayana Rapolu says:

  ఎంత కమ్మటి భాష!
  తేట తెలంగాణ భాష తేనె తాగినట్టున్నది. దునుకుడు, చిర్ర గోనె ఇసొంటియన్ని మన అచ్చ తెలంగాణ పదాలు. ఆంధ్ర ప్రభావం తోని తెలంగాణ జనాలు, ప్రసార మాధ్యమాలు కూడ దూకుడు, బిల్లంగోడు సొక్కం పదాలు అనుకొంటాండ్రు.
  మన్నె ప్రభాకర్ బాల్య స్మృతులు అచ్చ తెలంగాణ భాషా స్మృతులు!
  డాక్టర్ రాపోలు సత్యనారాయణ

 2. Giriprasad says:

  Chaalaa baavundi

మీ మాటలు

*