కలలే కదా!

seetaram2

 

చిత్రం: దండమూడి సీతారాం
పదాలు: ప్రసాద్ బొలిమేరు

 

~

అలలే కదా —

ఊపిరికి రుచేమిటనుకొంటాం ,

కానీ,

ఆశంత వుప్పగా వుంటుంది

బతుకులాగే-

 

కలలైనా అలలైనా

భళ్ళున వెలుతురులా

అద్దం ముక్కలై విరబూసేవేకదా !

 

కలలే కదా

బతికున్నామనడానికి సాక్ష్యాలు,

పోగేసుకోరాదూ ?

కలల మంత్రపుష్పాల్ని

అలల అనుభవాల్ని ….

*

seetaram2తిరిగి …తి రి గి…

 

-గండికోట వారిజ

~

ఎంత దూరం వురికినా

ఏ స్తంభాల చాటుకు పోయినా

తిరిగి …తి రి గి… పోవల్సిందే.

రోటికి కృష్ణుడి నడుముకు కట్టిన దారంలా

నీరు నురగై

నురగ నీరై

ఆ వృతంలో తిరగాల్సిందే.

తిరిగి..తి రి గి

వెనక్కి పోవల్సిందే అట్లా-

కరువుకార్తీక ఎండకు తాళలేక

దుబాయ్ కు పోయిన మరెమ్మ తిరిగి రాదే

పెద్ద సదువులు సదివి కూకోబెట్టి

వరెన్నం పెడతానని

పట్నం పోయిన ఆడకూతురు సజీవంగా రాదే

పాడిపోయి..పంటపోయి..

బీడయిపోయి యింటి ఆకలి తీర్చడానికి

రెడ్డికాడికి పోయిన రత్తాలు శీలంతో తిరిగి రాదే

.అట్లా…తిరిగి వస్తే అలలా..

సముద్రం ఎందుకు అంత పెట్టున ఏడుస్తుంది

పొర్లి పొర్లి…

మీ మాటలు

*