రాక

 

Art: Rajasekhar Chandram

Art: Rajasekhar Chandram

 

 

ఎపుడొస్తవొ తెల్వక బాటపొంటి

చెట్లెంట నేనొక నీడనై నిలుచున్న

అట్లట్ల పొయ్యేటి ఆ మబ్బుల్ని నిలబెట్టి

నువ్వు పోయిన దేశాలజాడలడుగుతున్న

దేవులాడుకుంట వద్దమంటె నీ అడుగుల ముద్దెర్లు లెవ్వు

పొద్దంతా పచ్చటాకు మీద పొద్దురాసిన కైతల్ల

నీ ముచ్చట్లనె పాడుకున్న

వో సోయిలేదు, వో క్యాలి లేదు

 

రెండునీటిపాయలు జోటకట్టిన దగ్గర నవ్వుల నురుగులు

రెండు కలిసీకలువని దేహాలగాలులు ధూళీధూసరితాలు

రెండు చూపులందని దూరాలకొసలమీద కాలం పందాలు

 

నిలువుగా చీల్చిన రాత్రి రెండోముక్కలో వో కలవరింత

కొడిగట్టిన దీపపువత్తి రాస్తున్న ఆఖరు నిరీక్షణ కవిత

పూలరేకులనంటుకుని శ్వాసతీసుకుంటున్న పచ్చి పచ్చి పరిమళాలు

తేనెతాగిన తేటిపెదవులమీద భ్రమరగీతాలు

ఏమో, నా పక్కన్నె కొడగొడుతున్న నీ ఊపిర్లు

నిఝంగా నువ్వొచ్చినట్లె…

*

 

 

 

 

 

 

మీ మాటలు

  1. Balasudhakarmouli says:

    పొయెమ్ తడి తడి గా…

మీ మాటలు

*