నోస్టాల్జియా

Art: Mandira Bhaduri

మీ మాటలు

 1. syed sabir hussain says:

  ఎంతకాలమైందో నువ్వలా వెన్నెల్లా నవ్వి
  మళ్ళీ ఓ సారి నవ్వవూ….
  సరితా భూపతే గారికి అభినందనలు.

 2. Goodpoem…

 3. కరిగిన కాలమంతా ముగ్ధలా
  ఆ మేఘాల్లో ముడుచుకొని ఉంటుంది …చాల బాగుంది సరితా

 4. సదా says:

  ఎప్పట్లాగే దోసిట్లో నీ నవ్వులను పేర్చుకొని
  మరో నిశిని అందంగా వెలిగిస్తాను .
  👌👌

మీ మాటలు

*