పంజరాల్లేని లోకం..

seeta

పక్షుల లోకం…మనం  కోరుకునే స్వేచ్చా గగనం. నిర్నిబంధ భూతలం.  దండమూడి సీతారాం కెమెరా నేత్రానికి  చిక్కిన ఇంకో అపూర్వమైన దృశ్యం!

ఈ దృశ్యాన్ని మీ మాటల్లోకి  తర్జుమా చేయండి. ఇక్కడ వ్యాఖ్యగా  రాయండి.

మీ మాటలు

*