కొన్నిసార్లు నీడలు

mandira2

కొన్నిసార్లు నీడలు

మాట్లాడుతూ వుండడం

నేను చూశాను

కొన్ని యేటవాలుగానూ

మరికొన్నిసార్లు సగం వంగిపోయి

భావాలనల్లడం తెలుసు

 

నేను కూర్చున్నప్పుడో

పడుకున్నప్పుడో నా మీదగా

వెళ్ళిపోవడం గుర్తు

రెండు పెదాల చివర్లు

పగిలిపోయినప్పుడు అవి కలిసుండడం

చాలాసార్లే గమనించాను

 

యింటి నుండి బయటకెళ్ళేప్పుడు

అవి రోజూ నాతో రావడమూ

నాకు తెలుసు

సముద్రబింబాల్లా ప్రవహించడమూ

వుల్కాపాతాల్లా రాలిపోవడమూ

అరుదే

 

మాటల్లేనప్పుడు బీకర శబ్దాల్లో

అవే మాటాడడం

కొన్నివేల సంభాషణలు చేయడం

వాటికి అలవాటే

 

యిప్పుడెందుకో సరిగ్గా

స్పందించడం మానేశాయి

వాటిక్కూడా ఆత్మస్పర్శ

బానే తగిలినట్టుంది

వాటి రూపాలు యేర్పడ్డమే లేదు

నేను వుండడం తప్ప.

*

మీ మాటలు

*