బచ్పన్ లో ప్రతి కొమ్మ

saif
1
సందుల్లో తిరగడం అంటే ఎంతిష్టమో .బేషరం  ల
చూపులెప్పుడూ జాకెట్ మధ్య  సందుల్లోనే ఎప్పుడూ 5 <3
2
మనల్ని మనం ఇరికించుకోవడం ఎంత బాగుంటదో
బేషరం రెండు ఇరుకు గోడల మధ్య  కొద్ది సేపు 5 <3
3
దాచాలని ప్రయత్నిస్తుంది బేషరం
ఆకులవెనకాల పళ్ళని ప్రతి చెట్టు 5 <3
4
అమాయకంగా కనిపించే మొహాలు ఎన్నో ఈ దునియాలో
బేషరం ప్రతి రాత్రి లంగాలతో మొహాలు తుడిచుకునేవి 5 <3
5
వర్షం అన్ని చూపించి పోతుంది బేషరం
పెద్ద పెద్ద పళ్ళన్ని బయటకు కనిపించేలా చెట్లని తడిపి 5 <3
6
తనంతట  తాను వంగదు అని తెలిసివచ్చింది బేషరం
బచ్పన్ లో ప్రతి కొమ్మని ఎగెరెగిరి వంచాల్సివచ్చేది 5 <3
7
నేను తనని దొంగచాటుగా చూస్తున్న అనుకున్నా బేషరం
తనే నన్ను దొంగ చాటుగా చూస్తుంది మేఘాల్లోనుంచి 5<3
8
వక్షోజాలు కొన్ని అందంగా కనిపిస్తాయి బేషరం
వాటిని కుడుతూ సూదులు గుచ్చుకున్న కూలీ టైలర్లెందరో 5 <3
9
వయసుని ఎవరు పట్టించుకోరని తెలుస్తుంది బేషరం
ఈ కాలం లో కూడా ఇంకా హిమాలయా శిఖరాలని ఇష్టపడుతుంటే 5<3
10
ఏదో అద్భుతమయిన వంట సిధ్ధంగా ఉన్నట్లుంటది
బేషరం వేడి వేడి శ్వాసలు దగ్గరగా వస్తే 5<3
*

మీ మాటలు

  1. Naveen Gujje says:

    అద్భుతమైన కవిత్వం

మీ మాటలు

*