హఠాత్తుగానే….అప్పుడు!

Art: Satya Sufi

Art: Satya Sufi

 

 

 

మీ మాటలు

  1. ఒక సంభాషణ ముగించి //మరో సంఘటన సృష్టించబడే వ్యవధిలో//ఆమె పడే యాతన ….మనిషిలోని మనసును మీ మాటల్లో ఇలా …అద్భుతం.

మీ మాటలు

*