విడిపోయే ముందు

మీ మాటలు

  1. Srinivasa Vuruputuri says:

    కుతూహలం కొద్దీ ఇందులోని రెఫరెన్సులు వెతికి తెలుసుకున్నాను. “మాగ్ పై పక్షులు” మాత్రం దొరకలేదు.అదేమిటో చెప్పరా?

    కవితలో పాద విభజన కొంచెం తికమక పెట్టింది.

మీ మాటలు

*