చేతుల్లేని వర్ణజీవి

Art: Rafi Haque

Art: Rafi Haque

 

మీ మాటలు

*