రాత్రంతా నాతో గడిపి…!

 saif
1
నువ్వింకా ఎంతో ఎదగాలి అప్పుడే తొందరపడకు చెప్పాను
అయినా బేషరం చిన్న మొక్కే అద్భుతమయిన పూలనిచ్చింది 5 <3
2
ఇక నేను వెళ్ళాలి తెల్లారుతుంది అనేసివెళ్ళింది
బేషరం రాత్రంతా నాతో గడిపిన వెన్నెల 5 <3
3
నాకు ఎడమవైపు ఉన్నది నీకు కుడివైపు ఉంటది బేషరం
మనం ఎదురెదురు నిలబడినంతకాలం అంతే ఏదైనా   5 <3
4
నవ్వు చాలా అందంగా ఉంటది బేషరం
అది నల్లని పెదవులైన ఎర్రనిపెదవులైనా  5 <3
5
ప్రతి దేశం చాలా బాగుంటది బేషరం
మంచి మనసులున్న ప్రతి చోటు స్వర్గం లా ఉంటది 5 <3
6
విహారయాత్రలు చేసివస్తుంటది బేషరం
ఈ మనసు ఒక చోట నిలవదు ఎప్పుడూ 5 <3
7
పువ్వులు పాతవే అయినా ప్రేమిస్తుంటాం బేషరం
ప్రతి సారి కొత్త అనుభూతి ఇస్తుంటాయ్ నయా నయా గా 5 <3
8
మన సైజు దొరికెంతవరకు వెతుకుతాం బేషరం
ఒక్కోసారి చెప్పులని దుస్తులని ఒక్కోసారి సమయాన్ని 5 <3
9
స్వాతంత్ర దినోత్సవాలరొజు ప్రతి దేశం లో ఇలానే చేస్తారు
రంగు రంగుల బూరల్లో గాలిని బంధించి వదులుతారు బేషరం 5 <3
10
స్వచ్చమైన కాశ్మీరాన్ని శత్రువు ఆక్రమించినట్లు ,బేషరం
ఈ దేశ పవిత్రమైన మనసుల్ని రాజకీయాలు ఆక్రమిస్తున్నాయి 5 <3
*

మీ మాటలు

*