బతుకు లయను వినుడీ! 

మీ మాటలు

  1. satya srinivas says:

    చాలా బాగుంది

  2. mohanbabu says:

    ఇంత వివరంగా , ఇంత చక్కని వ్యాసం మీరు రాసి చాలాకాలం ఐంది కృష్ణమూర్తి గారు , అన్ని గోడలు చెప్పారు , మా ఇంటి గోడలు మర్చి పోయారు , సారీ మీరు చూడలేదు .

మీ మాటలు

*