ఒక శంక !

Art: Mandira Bhaduri

Art: Mandira Bhaduri

 

పాదులు వేసి

నీరు పోసి

ఎరువులు వేసి

నెమ్మదిగా

పురికొసపందిరి మీదికి

పాకిస్తున్న ఈ ప్రేమపంచే చేతులు

ఏ నిశీధివీధిలోకో నిష్క్రమిస్తే,

ఈ రక్తరాగాలు అనునయగీతాలు

ఆలపించడం ఆపివేస్తే,

చిదిమితే ఇంకా

పాలు కారుతున్న ఈ రెండు పూలమొక్కలు

తరిమే ఎండలోనూ

ఉరిమే వానలోనూ

కరిచే పెనుగాలులలోనూ

అడ్డుపడే అరచేతులు కానరాక…

అప్పుడెలా… ?

 

( ఇవా పిల్లలు చిన్నారి ఆకాంక్ష, చిన్నారి ఆర్యదేవ్ ల కోసం, ఒకానొక ఉద్వేగ సందర్భంలో )

మీ మాటలు

  1. balasudhakarmouli says:

    ఒకానొక ఉద్వేగ సందర్భం

మీ మాటలు

*