దిక్సూచిలా …

మీ మాటలు

  1. Suparna mahi says:

    దుఃఖమొక్కటే దిక్సూచిలా…
    టూ గుడ్ పోయెమ్ సర్…

మీ మాటలు

*