జ్ఞాపకాలనిండా బేషరం ప్రేమే!

 

saif

1
కాలక్షేపానికి వచ్చిపోతుంటారు
బేషరం చాలా మంది ఈ భూమ్మీదకు  5 <3
2
ఎంత ఎండని అయినా ఎప్పుడైనా లెక్క చేశామా బేషరం
ఆ ఐసు ఫ్రూట్ బండి కోసం చెప్పుల్లేకుండా పరిగేత్తాం కదా 5 <3
3
బాధని మర్చిపోవడానికి మగాడు తాగుతాడంట
బేషరం లోలోనే కన్నీళ్ళు తాగే స్త్రీల సంగతేంటొ మరి  5  <3
4
పసిపిల్లలు అద్దం లో చూసుకుంటూ ఖుషిగా ఉంటారు
బేషరం వయసు పెరిగాక అద్దం సాహిత్యం అవుతుంది   5  <3
5
అద్భుత మైన కవితల పుస్తకాలు ఫుట్పాత్ల మీద
 పెళ్ళి కూడా ఒకప్రచురణ లాంటిదే  బేషరం 5  <3
6
కవులు చాలా సాదా సీదా గా కనిపిస్తుంటారు
బేషరం రహస్యమయ లోకాలకు చక్రవర్తులు 5  <3
7
కష్టపడి సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బేషరం
 నీకు దొరకాల్సిన వెలుతురు వెన్నెల నీవద్దకు వచ్చేస్తాయ్ ఓపిక కాస్త 5 <3
8
మనుషుల మధ్యన దూరం పెరిగిపోతుందంట బేషరం
బెడ్రూముల్లోనే అసలు దూరాలు పెరుగుతున్న విషయం ? 5 <3
9
ఆశలు పెంచుకోకపోతే ఎలా బేషరం
కనీసం కుండీలో పెంచే మొక్కకు ఒక పువ్వుపూస్తుందని 5 <3
10.
ఎవరు అదృష్టవంతులు అంటే ఏం చేప్పను
జ్ఞాపకాలనిండా బేషరం ప్రేమే ఉన్నవారే కదా 5<3
*

మీ మాటలు

*