మాటల్లో నిశ్శబ్దం

 

painting: Rafi Haque

painting: Rafi Haque

 

 

బరువుగా ఘనీభవించిన బండనిశ్శబ్దం ఒకటి

చాటుగా పేరుకున్న రహస్యం –

అది దూదిపింజల్లా గాలికెగిరినవాళ్ళకే తెలిసొస్తుంది

తేలికపాటి జల్లులు సుతారంగా కురిసినప్పుడల్లా.

 

పోనీ, అలాగని –

దాన్ని పెళ్ళగించి బహిరంగంగా దొర్లించడం అంటే

రక్తసిక్త రాకాసి చీకటిని ముందుగా మొహమ్మీదకి తెచ్చుకోవడమే కదా!

అయినా ఇప్పుడేం తొందర?

 

తీరం వెంబడే మెరిసిన

స్ఫటిక రాత్రుళ్ళ నక్షత్రాలు మిలమిలా తొడుక్కున్న గొడుగుకింద

వొట్టి పాదాలను తాకే ఇసుకవేడి గరగరని

ఆస్వాదిస్తూ ఇంకాసేపు కలిసినడుద్దాం నాలుగడుగులు – ఊరికే.

 

మూకం కరోతి వాచాలం,

మాటల్లో దొర్లేను నిశ్శబ్దం.

 

*

 

 

మీ మాటలు

*