“సొరాజ్జెం” ఇంగ్లీష్ అనువాదం ఆవిష్కరణ

అక్కినేని కుటుంబ రావు నవల " సోరాజ్జెం" కు   అల్లాడి ఉమా, శ్రీధర్ చక్కటి ఇంగ్లీష్ అనువాదాన్ని ఓరియంట్ బ్లాక్ స్వాన్ వాళ్ళు ప్రచురించారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఆవిష్కరణ సభలో పాల్గొన్న కల్పనా కన్నాభిరాన్, అనువాదకులు శ్రీధర్, అల్లాడి ఉమా, రచయిత అక్కినేని కుటుంబరావు, ప్రొఫెసర్ గోపాల్, ప్రొఫెసర్ సునీతా రాణి.

అక్కినేని కుటుంబ రావు నవల ” సోరాజ్జెం” కు అల్లాడి ఉమా, శ్రీధర్ చక్కటి ఇంగ్లీష్ అనువాదాన్ని ఓరియంట్ బ్లాక్ స్వాన్ వాళ్ళు ప్రచురించారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఆవిష్కరణ సభలో పాల్గొన్న కల్పనా కన్నాభిరాన్, అనువాదకులు శ్రీధర్, అల్లాడి ఉమా, రచయిత అక్కినేని కుటుంబరావు, ప్రొఫెసర్ గోపాల్, ప్రొఫెసర్ సునీతా రాణి.

మీ మాటలు

*