స్వయంభువు

 

 

 

-పప్పు నాగరాజు

~

 

క్షణ క్షణాలతో ఒరుసుకుంటూ
యుగయుగాలుగా వరదై
పరుగులు తీస్తోందో ప్రవాహం
ఆ ఏటి మాటున,
ఎన్నో ఏళ్ళై
నన్ను విడిచిన జీవితం

ఇసుకమేటగ నిట్టూర్చింది

ఈ క్షణం మాత్రం నేను

నది విసిరేసినా నవ్వుతున్న నత్తగుల్లని
నా అనుభవాల సైకత శిల్పాలకి

అర్చనగా మిగిలిన సిరిమల్లెని

****

mandira1

Art: Mandira Bhaduri

కనిపించిన మౌనం

 

జడివాన చైతన్యంలో
జలకమాడిన తటాకం
గట్టుతో చెప్పిన గుసగుసలు

ఆవిరైపోతున్న ఆరోప్రాణంకోసం
పొంగిన పాల గుండెలో
నీటిబొట్టు చిందించిన చిర్నవ్వులు

ముకుళించిన మూఢభక్తికి
ముద్దరాలైపోయిన గుడిగంట
జగన్మాత క్రీగంటి చూపులతో సయ్యాటలు

పక్షిరెట్ట తెల్లదనంతో
తృప్తిపడ్డ బుద్ధవిగ్రహంలా
అలజడితీరం దాటిన ఏకాంతనావలో
మిణుకుమంటున్న ఒక దీపశిఖ…
ప్రవాహంలో విరిసిన వెన్నెలపువ్వు

*

మీ మాటలు

*