అపరిచయం

 

   -ఇంద్రప్రసాద్

~

 

రోజూ కనిపిస్తూనే వుంటాడు
మధ్యాహ్నం భోజనాల వేళ
వేణువూదుకొంటూ
ఎండలో నడుచుకొంటూ

మళ్లీ యింకో గంటపోయేక
తిరుగు ప్రయాణంలో
అరుగుమీద
పుస్తకం చదువుకొంటూన్న
నన్ను చూసి నవ్వుతాడు
పలకరింపుగా

పేరెప్పుడూ అడగలేదు
ఏం చేస్తాడు తెలుసుకోలేదు


ఆయన పేరూ తెలుసు
కవిత్వమూ తెలుసు
ఒక సారి కలుసుకొన్నాం
ఆప్యాయంగా పలకరించేడు
మళ్లీ మరో కవుల సభలోనే
కలిసేడు
పలకరించుకున్నాం

దూరాంతరవాసంలో
ఇప్పుడు పుస్తకం చాలా దూరం
కవులూ, సభలూ యింకా దూరం

నిన్ననే తెలిసింది
మరి కవి సమ్మేళనానికి
ఆయన రారని
మురళి యింక వినబడదని.

*

మీ మాటలు

*