అప్పుడు మరణం …

Painting: Akbar

Painting: Akbar

-భాను కిరణ్ కేశరాజు 
జీవించడం
నేను నా అనుభూతులూ, నా స్పందనలూ, నా అనుభవాలూ
ఆరాటాలు , పోరాటాలూ, ప్రేమలూ, ద్వేషాలూ, సుఖాలూ, దుఖాలూ సమస్త జ్ఞాపకాలూ !
ఇదేగా జీవితం…జీవించడం-
మరణం
మనకు తెలిసినవన్నీ పూర్తిగా ముగిసిపోవడం
శాశ్వతమని మనం తలపోసే వాటికి దూరంగా
రెప్పపాటులో  ఎక్కడికో తెలియని లోకాల్లోకి పయనం-
చేతనలో…..అచేతనలో
మరణమన్న  భయాన్ని ముక్కలు  చేస్తే
లోలోన….
అచేతన జారీ చేస్తున్న ఆజ్ఞలను
పక్కకి నెట్టేసి
బ్రతుకు భయం..చావు భయం
ఈ ఆరాటాలూ, పోరాటాలూ, సంఘర్షణలూ
అన్నీ మాయమయ్యి
అన్నీ శాశ్వతంగా కొనసాగాలనే ఆలోచన ఆపి వేసిన మనస్సు
ఖాళీ కుండలా
జీవించటం, మరణించటం ఒక్కటయినా  ఆ అనుభూతి
అద్బుతమయిన ఆ క్షణం
అజేయమయినది నా ఉనికి లోకి వచ్చిన ఆ క్షణం
అప్పుడు మరణం
ఒక అద్బుతమయిన ఘడియ !
ప్రాణంతో ఉండటమంత  శక్తివంతమయినది!!

*

మీ మాటలు

*