ఓ పేదనావికుడి ప్రేమ

 

కామిని, వేశ్యరంగరాజు, ఆమె విటుడు-నావికుడు

 

రంగ:      కామినీ, నువ్వు నన్ను బికారిని చేశావు. ఇప్పుడేమో నన్ను లోపలి రానివ్వడం లేదు. లోగడ నేను విదేశాలనుంచి నీకోసం అద్భుతమైన బహుమతులు తెచ్చినప్పుడు నన్ను నీ ప్రియుడిగా నీపురుషుడిగా నీ యజమానిగా మర్యాద చేసేదానివి. నేనిప్పుడు చితికిపోయి వీథినపడితే నువ్వేమో ఆ బొంబాయి షావుకారుని వల్లో వేసుకొని నన్ను దూరంగా ఉంచు తున్నావు. వాడు నీ పెదాలతీపినీ నీ పొందులోని ఆనందాన్నీ ఆస్వాదిస్తుంటే నేను నీ గుమ్మంలో కూర్చొని కన్నీళ్లు కారుస్తున్నాను. నువ్విప్పుడు ఆ షావుకారుతో పిల్లల్ని కూడా కంటానంటున్నావు. (పెద్దగా ఏడ్చాడు)

కామిని:  నువ్వు నన్ను విసిగిస్తున్నావు రంగారాజూ! ఏంటీ… నువ్వు నన్ను బహుమతుల్తో ముంచె త్తితే నేను నిన్ను బికారిని చేశానా? నీముఖానికి నువ్వు ఎన్ని బహుమతులిచ్చావు నాకు? చెప్పు, ఎన్నిచ్చావు?

రంగ:      కామినీ, లెక్క కోసం కాకపోయినా, నీమీద నాకున్న ప్రేమకు సాక్ష్యం కోసమైనా నేనది చెప్తాను. బాగ్దాద్ నుంచి తెచ్చిన చెప్పుల జత విలువ రెండు వరహాలు. ఆ జత అంత ఖరీదు చేస్తుందని నీకు తెలుసు కదా!

కామిని:  నిజమే కానీ అందుకోసం నేన్నీతో రెండురాత్రులు గడిపాను కదా!

రంగ:      నేను సిరియా నుంచి తిరిగొచ్చినప్పుడు ఒక చలువరాతి పెట్టె నిండా రకరకాల అత్తర్లు తెచ్చిచ్చాను. దాని ఖరీదు ఒట్టేసి చెబుతున్నా రెండువరహాలు.

కామిని:  మరి నేను నీకేమీ ఇవ్వలేదా? ఆ సిరియాకే నువ్వెళ్ళబోయేముందు జమీందారు వెంకట రాజు గారు నాయింట్లో మరచిపోయి వెళ్ళిన పొడుగు చొక్కా నీకిచ్చాను కదా! పడవ తెడ్డు వేసేటప్పుడు తోడుక్కోడానికి బావుంటుందని కూడా అన్నావు నువ్వు, గుర్తొచ్చిందా? జమీందారే నాపొందు కోసం పడిచస్తుంటే, నీలాంటి పకీరుగాడిచ్చే బహుమతుల్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలా నేను?

రంగ:      సరేలే, విశాఖ సముద్రపొడ్డున తిరుగుతుంటే నువ్వు చెప్పే ఆ వెంకటరాజొచ్చి ఆచొక్కా కాస్తా లాక్కుపోయాడు. దానికి చాలా పెద్ద గొడవే అయ్యింది. అదట్లా వదిలేయ్! సైప్రస్ నుంచి ఉల్లిగడ్డల్ని, ఆపక్క దేశం నుంచి వాలిగ చేపల్నీ తేలేదా? టర్కీ నుంచి రొట్టెల్నీ, అంజూరపళ్ళనీ, బంగారు జరీ అల్లిన అందమైన చెప్పులజతనీ తెచ్చివ్వలేదా? విశ్వాసం లేదు నీకు! ఒక పేద నావికుడు నీకోసం బంగారు జరీ అల్లిన అందమైన చెప్పులజతను కొన్నాడు. అంతేనా, ఈజిప్టు నుండి పెద్దడబ్బా నిండా జున్ను తెచ్చిచ్చాను.

కామిని:  (నిరసనగా) అంతాకలిపి ఐదు వరహాలో అంతకంటే తక్కువో అవుతుంది.

రంగ:      అవును. ఒక నావికుడు ఖర్చు పెట్టగలిగే పెద్దమొత్తం అంతకంటే ఎక్కువుండదు కదా! ఇప్పుడు నాపదవి పెరిగింది. తెడ్లేసేవాళ్ళమీద పెత్తనం చేసే పనిచ్చారు. ఏంటలా జాలిగా చూస్తావు? మర్చిపోయా, పోయిన కాముని పున్నమికి నేన్నీకు ఒక వెండి వరహా ఇచ్చాను. మీ అమ్మకు చెప్పులు కొనుక్కోవాలంటే రెండు రాగి కాసులిచ్చాను. ఆమెకి అప్పుడప్పుడూ పావలో అర్ధో ఇస్తూనే ఉంటాను. ఇదంతా నాలాంటి పేద నావికుడు చేయగలిగిందానికంటే ఎక్కువే!

కామిని:  ఉల్లిగడ్డలూ, వాలిగచేపలూ….

రంగ:      నిజమే, ఉల్లిగడ్డలూ వాలిగచేపలూ అంటే నీకు తేలిగ్గానే ఉంటుంది. కానీ అంతకంటే గొప్ప కానుకలు నేనివ్వలేనే! నాకంత స్థాయే ఉంటే ఆ నౌకల్లో పడి దేశాలు తిరుగుతూ గొడ్డు చాకిరీ చెయ్యాల్సిన పనేముంది? నీకివన్నీ ఇచ్చాక మా అమ్మకివ్వడానికి కాసిని చిన్నుల్లి పాయలు తప్ప మరేమీ మిగల్లేదు. సరే ఇంతకీ ఆ బొంబాయి షావుకారు నీకిచ్చిన అంత గొప్ప బహుమతులేంటో తెలుసుకోవచ్చా?

కామిని:  ఈ జలతారు దుస్తులు చూస్తున్నావు కదా, ఇవి అతనిచ్చినవే! ఈ కంఠహారం చూశావా? నువ్వు తెచ్చిన ఎన్ని చేపలైతే ఈ హారం విలువకు సరితూగుతాయి?

రంగ:      అది, ఆ హారం నీ దగ్గర ఇదివరకే ఉండేది కదా!?

కామిని:  ఇదివరకు నువ్వు నాదగ్గర చూసిన హారం చాలా సన్నటిది. రత్నాలు లేనిది. ఇది వేరు. ఈ చెవిదిద్దులు, ఈ కాశ్మీరశాలువలు చూడు. ఇవే కాదు, నిన్నటికి నిన్న అతను నాకు రెండొందల వరహాలిచ్చాడు. ఇంటి అద్దె కూడా ఈ నెల నుంచి తనే కడతానన్నాడు. నువ్విచ్చే ఒక జత చెప్పులూ, కాస్త జున్నూ, ప్రేమ గురించి బోలెడంత సొల్లువాగుడూ వీటికి సాటిరావు కదా!?

రంగ:      ఇంతకీ ఆ షావుకారెలా ఉంటాడో చెప్పలేదు నువ్వు. నా పేదరికాన్నీ అతని దగ్గరున్న డబ్బునీ పోలుస్తున్నావు కానీ అతన్నీ నన్నూ కూడా పోల్చి చూడు. వయసు యాభై పైనే. బట్టతల. ఎండ్రకాయలాంటి ఎర్రని రంగు. సరిగ్గా చూశావో లేదో, బోసినోరు కూడా! ఇక ఆ హుందాతనం చెప్పుకోకపోవడమే మేలు. ఇట్లాంటి ఆకారంతో వాడు కుర్రాడి లాగా ఆడి పాడబోవడం… ముసలోడికి దసరా పండగంటారే, అట్లా ఉంది.

సరే, నీకంతగా నచ్చితే ఆ మన్మధుణ్ణే ఉంచుకో! వాడే నీకు సరైనవాడు. వాడిలాంటి కొడు కునే కను. నన్నిష్టపడే వాళ్ళెవరో నాకు దొరక్కపోరు. నువ్వేమీ విచారించకు. నీ పొరుగింట్లో పిల్లంగ్రోవి వాయించే పిల్ల నాకు బాగా నచ్చింది. తివాచీలు, కంఠాభరణాలు, వందలకొద్దీ డబ్బూ, ఇవేవీ తీసెయ్యాల్సినవి కాదు గానీ, వాటికోసం నాలాంటి అందగాణ్ణొదులుకొని ఒక డొక్కు ముసలాడి పక్కలో చేరడం దరిద్రం. ప్రతిదీ మనకే కావాలంటే దొరకదు కదా!

కామిని:  (వ్యంగ్యంగా) నీప్రేమని పొందినందుకు ఆ పిల్ల చాలా సంతోషిస్తుంది, ఎందుకంటే నువ్వు సైప్రస్ నుంచి ఉల్లిగడ్డల్నీ, ఈజిప్టు నుంచి జున్నుముక్కల్నీ తెచ్చిపెడతావు కదా!

*

మీ మాటలు

  1. P Mohan says:

    కథలో పంచ్ లు బావున్నాయి. కామిని తిరస్కారం మంచిదే అయ్యింది రంగరాజుకు. పిల్లనగ్రోవి వాయించే పిల్ల దొరకుతుంది కదా.

మీ మాటలు

*