కొమ్మ సింగారములివి కొలది వెట్టగ రావు

అవినేని భాస్కర్

Avineni Bhaskarప్రకృతినీ, స్త్రీ సౌందర్యాన్నీ ఎందరు కవులు, ఎంత వర్ణించినా ఇంకా మిగిలిపోయే ఉంటుంది! స్త్రీ నఖశిఖ పర్యంత సౌందర్య సిరి. ఫెమింజం పులుముకున్న స్త్రీలను మినహాయిస్తే సహజంగా స్త్రీలు సౌందర్య వర్ణనని, ఆరాధననీ ఇష్టపడుతారు. అందమైన స్త్రీలను పురుషులేకాక స్త్రీలుకూడా అభినందిస్తారు, మెచ్చుకుంటారు.

“కొమ్మ సింగారములివి” అన్న ఈ కీర్తనలో అన్నమయ్య తనని ఒక చెలికత్తెగా ఊహించుకుని అలమేలుమంగ అందాలను సాటి చెలికత్తెలకు వివరించి ఆశ్చర్యానికి లోనౌతున్నాడు! దూరం, బరువు లాంటివాటిని కొలవడానికి కొలబద్దలుంటాయి. మరి సౌందర్యాన్ని కలవడానికేముంది? చూసి ఆశ్చర్యపోవడం, కవితల్లో వర్ణించదం. ఇవి తప్ప ఇంకేం చేస్తాడు కవి? ప్రకృతితో పోల్చి, ప్రకృతికంటే గొప్ప అందాలు అలమేలుమంగది అని చెలులకు చెప్తున్నాడు.

AUDIO Link : KOMMA SINGARAMULIVI

 

 

[ స్వరము, గళము : గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ ]
పల్లవి
కొమ్మ సింగారము లివి కొలఁది వెట్టఁగ రావు
పమ్మిన యీ సొబగులు భావించరే చెలులు
 
చరణాలు
చెలియ పెద్దతురుము చీఁకట్లు గాయఁగాను
యెలమి మోముకళలు యెండ గాయఁగా
బలిసి రాతిరియుఁ బగలు వెనకముందై
కలయ కొక్కట మించీఁ గంటిరటే చెలులు
 
పొందుగ నీకె చన్నులు పొడవులై పెరుగఁగా
నందమై నెన్నడుము బయలై వుండఁగా
ఇందునే కొండలు మిన్నుఁ గిందుమీఁదై యొక్కచోనే
చెంది వున్న వివివో చూచితిరటే చెలులు
 
శ్రీవేంకటేశువీఁపునఁ జేతు లీకెవి గప్పఁగా
యీవల నీతనిచేతు లీకెఁ గప్పఁగా
ఆవలఁ కొమ్మలుఁ దీగె ననలుఁ గొనలు నల్లి
చేవ దేరీని తిలకించితిరటే చెలులూ
 
 

తాత్పర్యం (Explanation) :

ఈ అమ్మాయి అందాలు ఇన్ని అన్ని అని లెక్కబెట్టలేము, ఇంత అంత అని వర్ణించలేము. కనులను మురిపింపజేసే అపురూమైన ఈమె చక్కని సొగసులను ఎంచి చూడండి చెలులారా!

ఆమెకు  పొడవైన, ఒత్తనైన నల్లటి కురులున్నాయి. దువ్వి కొప్పు చుట్టింది. ఆమె జుట్టు నల్లగా నిగనిగలాడటంవలన రాతిరైపోయిందేమోనన్నట్టు చిక్కటి చీకట్లు కాస్తుంది. (విభుని రాకవలన) ఆనందంతో వికశిస్తున్న ఆమె మొఖం మెరిసిపోతుంది. ఆ ముఖ కాంతి ఎండకాస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఎండా-చీకటీ ఒకే సమయంలో ఉండటం అన్నది అసాధ్యం! అలా ఉంటే అది అతిశయం! అంతటి అతిశయం ఇప్పుడీ అందగత్తె ముందూ, వెనుకలుగా ఒకేచోట, ఒకే సమయంలో ఉన్నాయి చూడండి చెలులారా!

ఈమె కుచగిరులు రెండూ సమానంగా, సమృద్ధిగా పెరిగినట్టు ఉన్నాయి. అందమైన నడుమేమో చన్నగా చిక్కిపోయి ఆకశంలాగా(బయలులా) ఉండీలేనట్టు ఉంది. మామూలుగా కొండలు కింద, ఆకాశం పైన ఉంటాయి. ఇక్కడేమో కొండలవంటి ఆమె కుచగిరులు పైనా, ఏమీ లేని శూన్యంవంటి నడుము కిందా ఉన్నాయి. ఎక్కడా కానని ఈ వింతని చూశారా చెలులారా!

ఇంతటి ఒయ్యారాలుగల సొగసులాడి అలమేలుమంగ శ్రీవేంకటపతిని కౌగిలించగా, తన చేతులను ఆయన వీపును పెనవేసింది. ఆయన చేతులు ఈమె వీపును అల్లుకున్నాయి. మామూలుగా తీగెలు కొమ్మలను చుట్టుకుని పెనవేసుకుంటాయి. అయితే అలమేలుమంగా, వేంకటేశుల కలయికని చూస్తుంటే కొమ్మా, తీగా రెండూ అల్లుకుని ఒకదాన్నొకటి పెనవేసుకుని పరిపూర్ణం చెందినట్టు కనిపిస్తుంది తిలకించండి చెలులూ!

కొన్ని పదాలకు అర్థాలు ( Context based meaning) :
కొమ్మ = అమ్మాయి,
సింగారములు = అందాలు
కొలది = కొలమానం
పమ్మిన = ప్రదర్శించబడుతున్న (ఈ సందర్భానికి సరిపోయే అర్థమిది),  ఆశ్చర్యం కలిగించే, అతిశయింపజేసే

తురుము = కొప్పు
కాయగాను = కాస్తు ఉంటే
యెలమి = వికశించుతున్న
మోముకళలు = ముఖములోని కళలు
బలిసి = ముదిరిన, దట్టమైన

పొందుగ = పొందికగా
ఈకె = ఈమె
చన్నులు = కుచములు, రొమ్ములు
పొడవు = పెద్ద
నెన్నడుము = చిక్కిన నడుము
బయలై = ఏమీలేనట్టు, శూన్యమై
ఇందు = కలిసి
కొండలు = పర్వతాలు
మిన్ను = ఆకాశము
ఒక్కచో = ఒకేచోట
చెంది = కలిగి

ఈవల/ఆవల = ఇవతల/అవతల వైపు
కొమ్మలు = కొమ్మలు
చేవదేరీని = పరిపూర్ణతచెందినది ( బలపడినది )

Image Courtesy : Sukanya Ramanathan
*

మీ మాటలు

*