కొత్త మనిషి

 

ఇదే సమాధిని
ఇంకెంతకాలం త్రవ్వుతావు

వాడు
నోరున్నా మాట్లాడలేడు
చెవులున్నా వినలేడు

***

ఆ ప్రేతవస్త్రాలను
ముద్దాడే పెదాలూ శవాలే

ఈ కుళ్ళిన దేహంపై జళ్లి
పువ్వులను అపవిత్రం చేయకు

చీకటిని శాశ్వతంగా
ఆరిపోయే దీపాలు వెలిగించలేవు

***

ఆది నుండీ నువ్వు ఆమె
ప్రేమంటకుండా అలానే ఉన్నారు

ఇలాగు వ్రాయబడివుంది
ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గానీ
చీకటి దానిని గ్రహింపకుండెను..

 చాంద్

chand

మీ మాటలు

*