సముద్రము

 

నేను సముద్రాన్ని

నదులు ఈనాలో సంగమించి
ఏకాంతమనే దేనాటికి లేకుండా
ఆనందముతో రమించి
ఐక్యము అవుతాయ్

నేనొక మహా సముద్రము
నింగి నేను మాటలాడి
ఆ నీలము
మాది చేసికొని మురిసినాము
నవ్వింది కొంటె తార
చంద్రుడు కనిపిస్తే పోటు
చాల హాయి

మణులు పగడాలు
కెంపులు మరకతాలు
సృష్టికర్త నాకిచ్చిన
సిరుల పెట్టె
నత్తగుల్లలు గవ్వలు
నాగనాగినులు తిమింగలాలు
వసించు స్థలము నేను

పొంగిపోయి
తేల్చగలను
ముంచగలను
కోపగించి
చీల్చగలను
కూల్చగలను
నేను మొదటి శిశువు తల్లి
నేననంతమగు సముద్రాన్ని
స్త్రీ
నాకు మరొక పేరు.

 

మీ మాటలు

*