జీవ దృశ్యాలు … !

 

perugu ramakrishna

 

 

 

 

 

 

నాగరికతతెల్సినవాణ్నికనుక

నడిచే వెళ్తుంటాను …

ద్వేషంమీదనిర్మలత్వపుజెండానాటి

మనిషినిప్రేమించేదేవుడికినమస్కరించికదులుతుంటాను

విశ్వమానవనైతికబలాన్నివమనిప్రార్దిస్తూవుంటాను

సామ్రాజ్యవాదరాక్షసత్వానికిరాజకీయంతోముడిపడ్డాక

ఆధిపత్యపుయుద్దాలకోసంమనుష్యదేశాలన్నీకలసి

ఇనుపపాదాలకిందదరిద్రనారాయణుల్ని

నలియాలనేవ్యూహంతోవున్నపుడు

శవ సమూహాల మధ్య పడుతూ లేస్తూ నడుస్తుంటాను ..

కలతనిద్ర నుంచికన్నునుపెగలించి

కడగడానికిపరిశుద్దజలంకోసంవెతుక్కుంటూవుంటాను

గాయపడినబతుకులు

దగాపడిపోయినజీవితాలుఎదురైనప్పుడు

మట్టిమనుషులచరిత్రకుండలుపగిలిపోయాక

మనిషిస్వేదంతోనిండినవోయాస్సిసులముందునిల్చుని

వెన్నెముకవిరిగినవీరుడినై

ఈదుర్మార్గవ్యవస్థచుట్టూకాస్తంతప్రేమవిత్తనాలుచల్లుతాను

యోధులకుమరణంలేదని

రాజకీయప్రపంచపుగోడమీదనినాదమై

శిధిలాలనుంచేపునర్నిర్మానాన్నికలగంటాను

నాగరికతతెల్సినవాణ్ణికనుకనే

తరతరాలమానసికసంఘర్షణల్నిఅక్షరంచేసుకుని

నామానవజాతినిరక్షించమని

మరోకొత్తప్రవక్తనుఆహ్వానించడానికి

మానవ సుగంధపు వృక్షాన్ని కన్నీళ్ళతో బతికించు కుంటాను ..

పాడైపోయినప్రపంచాన్ని

ఇకనడిచిమార్చలేననితెలిసాక

ఈ ఆకృత్య ,అరాచక, అమానవీయ రాజకీయమే లేని నేలని

రహస్యంగా అన్వేషిస్తుంటాను ..

నాకుకలంపట్టడం

పిడికిలిబిగించడంతప్ప

పేదలపొట్టకొట్టడంనేర్పనేలేదుమాఅమ్మ

మనిషికోసంపిడికిలిబిగించి

బతికినంతకాలంఈవ్యవస్థమీదపోరాడుతూనేవుంటాను

నాగరికతతెల్సినవాణ్నికనుకనే

నటించడం చేతకాక ..

చైతన్యపుజెండానికాలంచేతికిచ్చి

మనిషినినిర్భయంగానడవమంటాను

పోరాడమంటాను …

దారితప్పినఈదౌర్భాగ్యపువ్యవస్థమీద

గెలుపుతీరంచేరేదాకా

వరుస బాణాలు వదులుతూనే వుంటాను …!!

            -పెరుగు రామకృష్ణ

మీ మాటలు

  1. perugu ramakrishna says:

    ధన్యవాదాలు అఫ్సర్ గారు అండ్ సారంగ టీం…

మీ మాటలు

*